„Zanim świat był”

„Zanim świat był”

<!–[if !supportEmptyParas]–> <!–[endif]–>I. Tekst „… a wyjścia Jego są z dawna, od dni wiecznych”. (Micheasza 5:2)<!–[if !supportEmptyParas]–> <!–[endif]–>II. Główna lekcja: Że Chrystus Jezus nie jest stworzeniem, nie jest ograniczony czasem, lecz, że jest od wieczności Prawdziwym Bogiem – Wiecznym Synem Bożym.<!–[if !supportEmptyParas]–> <!–[endif]–>III. Wiersze Biblijne do studium: Przypowieści 8:22-36. Chrystus Który jest tu przedstawiony jako Mądrość  mówi do nas że:w. 22 jest Jedno z Ojcem  [porównaj Jana 1:1+38; 14:9-12]. „Jahweh miał Mnie na początku Swojej drogi, przed wszystkimi Swoimi dziełami”w. 23. Był „na początku” [porównaj: Jana 1:1 i 1 Jana 1:1;] „Byłam od zawsze, od początku, zanim ziemia była”.ww. 24-27. Był przed stworzeniem. „Kiedy jeszcze nie było przepaści”. … „gdy jeszcze nie było źródeł opływających wodami” … „pierwej niż góry założone były” … „gdy jeszcze nie Uczynił ziemi”. …ww. 28-29. Był w trakcie stwarzania „Kiedy Przygotowywał niebiosa byłam tam” … „obłoki” … „potężne źródła”, … „Gdy morzu wyznaczał granice, aby wody nie przekraczały Jego rozkazu” … „gdy kładł podwaliny ziemi”.w. 30. Był Bożym „Towarzyszem” i „Rozkoszą” [porównaj Zachariasza 13:7, Jana 3:16] „byłam u Jego … mistrzynią Jego miłości, byłam Jego rozkoszą dzień w dzień, radując się przed Nim zawsze”.w. 31. Rozkoszował się ludźmi „… rozkoszą Moją jest, mieszkać z synami ludzkimi.”ww. 32-35. Jego Wezwanie skierowane do ludzi aby słuchali Go i aby znaleźli życie w Nim [porównaj: Jana 1:4 + 14:6] „Słuchajcie Mnie …, synowie!” … „Błogosławiony człowiek, który Mnie słucha,” … „kto mnie znajduje, znajduje życie”.w. 36. Niebezpieczeństwo odrzucenia Go „kto grzeszy przeciwko Mnie, krzywdę czyni duszy swojej; wszyscy, którzy Mnie nienawidzą, miłują śmierć”.<!–[if !supportEmptyParas]–> <!–[endif]–>IV. Zanim świat był [przed założeniem świata]. Te miejsca Biblijne doprowadziły nas do zrozumienia faktu, że Pan Jezus Chrystus Był z Ojcem na początku [czyli, że On Sam nie miał początku]. Innymi słowy, jest On Odwiecznym Synem Bożym. Widzimy także z Pisma wspaniałą prawdę że Wszystkie wielkie dzieło naszego zbawienia było przygotowane i zaplanowane już w wieczności zanim jeszcze świat był.Grzech nie zaskoczył Boga. On w doskonały sposób przewidział to, że człowiek po otrzymaniu wolnej woli użyje jej do zbuntowania się przeciwko Bogu, i dlatego Bóg już przed stworzeniem czegokolwiek wyznaczył Odkupiciela i zaplanował dokonanie zbawienia.Siedem rzeczy, o których zostało powiedziane że zostały dokonane przed tym jak świat był. 1. CHWAŁA SYNA Z OJCEM. W Swojej modlitwie [Jana 17:5] Pan Jezus Chrystus powiedział o chwale którą … „Miałem u Ciebie pierwej zanim świat był”,2. MIŁOŚĆ OJCA DO SYNA. W tej samej modlitwie Pan Jezus Chrystus powiedział: „Umiłowałeś Mnie przed założeniem świata” [Jana 17:24].3. POSTANOWIENIE ABY Z ŁASKI ZBAWIĆ GRZESZNEGO CZŁOWIEKA. Czytamy w 2 liście do Tymoteusza 1:9, że Bóg nas „zbawił i powołał … według postanowienia Swego i łaski, która nam jest dana w Chrystusie Jezusie przed [tym jak świat powstał = KJV] czasy wiecznymi”.4. MĄDROŚĆ TEGO PLANU była już przeznaczona przed tym jak świat był [1 Koryntian 2:7].Nic zatem dziwnego, że apostoł Paweł stwierdza w liście do Rzymian 11:33: „O głębokości bogactwa i mądrości, i znajomości Bożej! Jak są niewybadane sądy Jego i niedoścignione drogi Jego!”5. OBIETNICA ŻYCIA WIECZNEGO została uczyniona i dana przez Boga, Który nie może kłamać, „przed początkiem świata” [Tytusa 1:2].6. BARANEK BYŁ PRZEZNACZONY NA ZABICIE według postanowienia Bożego „przed założeniem świata” [1 Piotra 1:20]; dlatego w Objawieniu 13:8 o Nim jest powiedziane, że Jest „Barankiem zabitym od założenia świata”.7. WYBRANIE zostało dokonane jako efekt wspaniałej i doskonałej wiedzy uprzedniej Boga „przed założeniem świata” [Efezjan 1:4].Na jakie wielkie dostojeństwo i majestat naszego zbawienia wskazuje tych siedem faktów! Nie było tu żadnego zaskoczenia dla planów Bożych. Grzech nie zakłócił Jego doskonałych planów w taki sposób aby nie można było oczekiwać naprawy. Było to postanowienie Wiecznej Mądrości i Doskonałej Miłości która zna koniec od samego początku.<!–[if !supportEmptyParas]–> <!–[endif]–>V. Inne lekcje dotyczące tego tematu.1. „MĄDROŚĆ” I „SŁOWO”. Można zauważyć wielkie podobieństwo Przypowieści 8:22-36 do Jana 1:1-5. W Ewangelii Jana 1:1-5 Chrystus Jezus jest przedstawiony jako Słowo, Które było na początku z Bogiem, i było Samym Bogiem, działającym w trakcie stwarzania i obdarzania Życiem i będącym Światłością dla synów ludzkich.Mądrość może być zakryta, ale Słowo jest wypowiadane i jawne.Jest możliwe aby ktoś był mądry, ale nikt o tym nie wie, ale jeśli taka osoba się odezwie jego mądrość staje się znana i możliwa do przyjęcia.Podobnie jest z Chrystusem. W Starym Testamencie Jest On Mądrością Boga [która nie jest jeszcze objawiona] natomiast w Nowym Testamencie Jest On Słowem Bożym, ponieważ w tych dniach Bóg przemówił do nas w Swoim Synu [Hebrajczyków 1:2]. Słowo ciałem się stało. Mądrość Boża została zamanifestowana w Słowie Bożym.2. NASZ ZBAWICIEL JEST NASZYM BOGIEM I STWORZYCIELEM. Jest to zbyt słabo podkreślane w trakcie zwiastowania Ewangelii. „24 Potem Go ukrzyżowali  25 A była godzina trzecia {nasza: 9 rano}, kiedy Go ukrzyżowali. 27 Ukrzyżowali też z Nim złoczyńców, 28I wypełniło się Pismo, które mówi: Zaliczono go w poczet bezbożników. 29 A ci, którzy obok przechodzili, bluźnili Mu, kiwali głowami swymi … 32 … Także i ci, co z Nim byli ukrzyżowani, urągali mu. 33 A o godzinie szóstej {nasza: 12 w południe} ciemność zaległa całą ziemię, do godziny dziewiątej {nasza: 15}. 34 O godzinie dziewiątej {nasza: 15} zawołał Jezus donośnym głosem: Eloi, Eloi, lama sabachtani? Co się wykłada: Boże mój, Boże mój, czemuś mnie opuścił? … 37 Jezus … zawołał donośnym głosem i oddał ducha. 38 Wtedy zasłona świątyni rozdarła się na dwoje, od góry aż do dołu”. (Marka 15:24-46)Z miejsca tego widzimy, że kiedy Chrystus Jezus, Nasz Pan, Wszechmocny Stwórca umierał na krzyżu z powodu grzechu Swojego stworzenia – słońce ukryło swoją chwałę w czasie kiedy najczęściej w pełni ją objawia. … 25 była godzina 9 rano, kiedy Pana Jezusa ukrzyżowali. 33 o godzinie 12 w południe ciemność zaległa całą ziemię, do godziny 15. 34 O godzinie 15 Pan Jezus Chrystus zawołał … 37 … donośnym głosem i oddał ducha.<!–[if !supportEmptyParas]–> <!–[endif]–>3. UPRZEDNIA WIEDZA BOGA. Nasze skończone umysły są ograniczone do myślenia w kategoriach przeszłości i teraźniejszości. Przyszłość jest całkowicie zakryta przed nami. Ludzie próbują w jakiś sposób dociec co będzie potem, często robią to w sposób niewłaściwy. Ale nic – oprócz tego co Bóg objawił w Swoim Świętym Słowie nie może być znane ludziom. Bóg natomiast nie jest ograniczony w taki sposób. Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość w zupełności przed Nim są w doskonały sposób jawne, tak jak określił to Dawid „Wiesz dobrze o wszystkich ścieżkach moich” (Psalm 139:3).Jak wielkie pocieszenie przynosi taka świadomość naszym sercom! 4. ŚMIERĆ PANA JEZUSA CHRYSTUSA BYŁA PRZEWIDZIANA OD WIECZNOŚCI. Jest to pokazane w Piśmie Świętym: (i) przez Samego Pana: W Jana 10:17 Pan Jezus powiedział: „kładę życie Swoje, aby je znowu wziąć. … kładę je z własnej woli. Mam moc dać je i mam moc znowu je odzyskać; taki rozkaz wziąłem od Ojca mego (Jana 10:17-18).(ii) Przez Piotra w dniu Pięćdziesiątnicy [Dzieje 2:23] „według powziętego z góry Bożego postanowienia i planu {Chrystus Jezus} został wydany, tego wyście rękami bezbożnych ukrzyżowali i zabili”.(iii) i znowu w Dziejach 4:28. „Aby uczynić wszystko, co Twoja ręka i twój wyrok przedtem ustaliły, żeby się stało.” A więc Baranek był zabity od założenia świata. <!–[if !supportEmptyParas]–> <!–[endif]–>VI. Wnioski.(i) Temu JEDYNEMU Którego dotyczą te wszystkie rzeczy w prawdziwy sposób należy się wszelka uwielbienie, cześć i chwała.  Podążmy zatem za przykładem jednego z uczniów, który wpierw wątpił – lecz potem uwierzył – Tomasz, który upadł u stóp Pana Jezusa mówiąc: „Mój Pan i Mój Bóg”.(ii) Nie jest możliwe aby ktokolwiek mógł myśleć o uniknięciu wiecznej kary jeśli zlekceważy tak wielkie zbawienie – postanowione od wieczności, dokonane przez Pana Jezusa Chrystusa – naszego Stworzyciela, i objawione ludziom w Ewangelii.<!–[if !supportEmptyParas]–> <!–[endif]–>Na zakończenie przeczytajmy jeszcze raz kilka miejsc z Pisma, które dotyczyły naszego dzisiejszego tematu:(i) Pan Jezus jest Panem Chwały: Jana 17:5.(ii) Pan Jezus jest umiłowanym Ojca: Jana 17:14.(iii) Pan Jezus Chrystus jest Światłością świata: 2 Tymoteusza 1:9 + 1 Koryntian 2:7.(iv) Pan Jezus Chrystus jest dawcą życia: Tytusa 1:2.

(v) Pan Jezus Chrystus jest Barankiem zabitym od założenia świata: 1 Piotra 1:20 + Objawienie 13:8.

Reklamy

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s

%d blogerów lubi to: