CO NAM PRZYNIESIE PRZYSZŁOŚĆ?

CO NAM PRZYNIESIE PRZYSZŁOŚĆ?Dlaczego ludzie żyjący w wieku XX są tak bardzo zainteresowani tym, co przyniesie przyszłość? Na Wschodzie i na Zachodzie obserwuje się zwrot ku astrologii i parapsychologii, rośnie potrzeba poznania religii wschodnich, a nawet zainteresowanie czarną magią. Wszystko to wskazuje na rozczarowanie ludzkości co do tradycyjnych rozwiązań w kwestiach zasadniczych. Wielu młodych ludzi ma chaos w głowie ponieważ nie potrafi zorientować się w szybkości współczesnych zdarzeń. Bardzo trudno jest odnaleźć sens życia czy choćby rozwiązać gromadzące się problemy osobiste. Do czego zmierza świat? Czy grozi nam kolejna wojna? Tego rodzaju pytania nie pozostają bez odpowiedzi. Wszystkiego na ten temat można dowiedzieć się z ‚tajemniczej księgi’ – Biblii. Daje nam ona bardzo dokładny obraz przyszłych zdarzeń, które doprowadzić mają do końca wszechrzeczy. Wszystkie inne sposoby przepowiadania przyszłości – wróżby, horoskopy itd. – są albo zbytnimi uogólnieniami, które pomijają szczegóły, albo po prostu w dużym stopniu błędne. Nie dotyczy to jednak proroctw pozostawionych nam przez bardzo ważną w historii grupę ludzi z dawnego Izraela – proroków starotestamentowych. Według informacji zawartych w Księgach Mojżeszowych, w tamtych czasach łatwo było odróżnić proroka prawdziwego od fałszywego. Proroctwa poddawano krótkiej, surowej i nieodwołalnej próbie. Próba taka polegała na sprawdzeniu, czy proroctwo urzeczywistniło się, czy nie. Jeżeli zdarzenie przepowiedziane w imieniu Bożym nie następowało w życiu – było to dowodem, że prorok ten był prorokiem fałszywym. Karą za wypowiadanie fałszywych proroctw była w tamtych czasach śmierć przez ukamienowanie (Księga Powtórzonego Prawa, tj. Przymierza, 13,1-11). Większość biblijnych proroctw – co jest rzeczą zrozumiałą – dotyczy Izraela i innych narodów z nim związanych, przeważnie zresztą w relacji nieprzyjacielskiej. Jako że ostatnio po 1900 latach przerwy Izrael znowu jest niepodległym państwem, nie powinien zaskakiwać nas fakt, że nastały czasy wypełniania się proroctw biblijnych. Czasy, w których żyjemy, są przygotowaniem do zdarzeń związanych z końcem świata w obecnej postaci.Jedynie Bóg zna przyszłość, ponieważ jest on nie tylko poza czasem, lecz także ponieważ jest On Bogiem, to znaczy jest On wszechmocny. Nie tylko wie On, co się stanie, ale to właśnie On decyduje co się stanie. Ostatnie słowo nie pozostawi On ani Szatanowi ani człowiekowi.Jeżeli chcemy wiedzieć, co Bóg mówi o przyszłości, najlepiej będzie, jeśli odpowiedzi poszukamy w Biblii. Nie ma w niej bezosobowej dialektyki, jest zaś ‚osobowy’ Bóg, który rządzi dziejami. Biblia nie mówi tak wiele o końcu świata, jak o końcu naszej epoki, zdominowanej przez bunt człowieka i pod władzą Szatana. Mówi ona o końcu naszej ery i o początku nowej: królestwa Bożego, kiedy to świat dostanie się pod bezpośrednie rządy Boga. Ta zmiana nie nastąpi bez większego wstrząsu, ponieważ siły zła, które zdominowały obecny świat poprzez swoich ludzkich pośredników nie poddadzą się bez walki. Przyszły one sprowadzone przez początkowy bunt człowieka, ale nie odejdą w własnej woli: będą musiały być usunięte siłą.OSTATNIE SIEDEM LAT: Biblia stwierdza, że nasza era zakończy się siedmioletnim okresem, w czasie którego nastąpi specyficzny rozwój wypadków i zdarzą się specyficzne katastrofy. Kulminacją tego okresu będzie interwencja Mesjasza, zniszczenie sił, które zawładnęły tym światem i ustanowienie bezpośrednich rządów – ustanowienie królowania Bożego. Wiele wskazuje na to, że okres ten jest dość bliski. Można to porównać do sztuki, w której role są grane przez aktorów. Większość z nich można już teraz rozpoznać, przynajmniej w zarodku. Pomimo, że większość z nich pojawiła się na scenie od pewnego czasu, tym razem po raz pierwszy wydaje się, że ich gra synchronizuje. Trzecią Rzeszą była w pewnym sensie próba kostiumowa tego, co ma się wydarzyć, brakowało jednak w tym czasie pewnych ważnych aktorów. Oto ich lista:Naród Izraela Od 1948 roku posiada on suwerenne państwo, po raz pierwszy od czasu jego deportacji z jego własnej ziemi w 135 r. n.e., co nastąpiło po rebelii Bar-Kochba przeciwko Rzymianom. Mimo, że jest to państwo świeckie, jego religijna mniejszość jest bardzo wpływowa. Istnieją konkretne plany dotyczące odbudowy Świątyni i przekształcenia Izraela w państwo religijne. Jest to żydowski odpowiednik islamskiego fundamentalizmu.Wybitny blok siły na północ od Izraela Blok ten jest mocarstwem, które istnieje obecnie i jest bardzo zainteresowany Bliskim Wschodem, głównie z powodu zapasów ropy naftowej, od której Zachód jest w dużym stopniu uzależniony. Z łatwością może zaistnieć sytuacja, w której byłby on zamieszany w jakiś konflikt na Bliskim Wschodzie.Konfederacja Zachodnia składająca się z 10 państw. Istnieje obecnie konfederacja, co prawda składająca się dziś z 12 państw, a mianowicie Wspólnota Europejska. Łatwo jednak może dojść do utraty z dwóch jej członków. Konfederację tę można traktować jako wskrzeszoną wersję Cesarstwa Rzymskiego. Jest ona związana Traktatem Rzymskim i zajmuje powierzchnie geograficznie porównywalna ze starym cesarstwem rzymskim. Jakkolwiek jest ona obecnie wspólnotą o głównie ekonomicznym charakterze, jest ona również tworem politycznym. To jest głównym powodem uniemożliwiającym wstąpienie do niej Austrii. Jest ona w takim stopniu paraliżowana przez ciągłe dysputy, że p. Spaak, jeden z jej głównych ‚architektów’, przyznał, że nie da się jej usprawnić bez silnego człowieka (dyktatora) na jej czele. Wycofanie się USA z Europy w nieunikniony sposób spowoduje próżnię siły militarnej, która zmusiłaby Wspólnotę do wypełnienia jej. Pomimo jej obecnej wielkiej siły, USA jest bardzo podatna na fluktuacje ekonomiczne i na wojnę psychologiczną. Większy wstrząs ekonomiczny, zwycięstwo interesów Rosji w Ameryce Środkowej i w Meksyku lub ograniczony konflikt nuklearny ze Rosji mógłby osłabiać USA i doprowadzić do ich wycofania się z Europy. Efekty takiej zmiany w równowadze sił mogłyby zmusić Europę do zbrojeń na wielką skalę. (Dn 7,7-9; 15-27; Ap 13,1-10)Wybitny blok siły na Wschód od Izraela Chodzi tu o Chiny i inne państwa Dalekiego Wschodu, zwłaszcza Iran! (Dn 11, 36-45)WIELKI NACISK Co pisze Biblia o tym, jak zmierzą się owe siły? Otóż powiada ona, że konfederacja 10 państw zostanie podporządkowana dyktatorowi zwanemu Bestią (Ap. 13,1-10). Konfederacja ta zajmie miejsce USA jako gwaranta niepodległości Izraela. Bestia podpisze siedmioletni układ z państwem Izrael, w tym czasie prowadzonym przez niezwykłego człowieka, który będzie popierał interesy Bestii w Izraelu (Dn 9,27). Jest on zwany bądź fałszywym Prorokiem, bądź fałszywym Mesjaszem, bądź też Antychrystem. To on zbuduje Trzecią Świątynię w Izraelu. Będzie on prawdopodobnie czymś w rodzaju żydowskiego Ajatollaha Chomeiniego (Dn 11,36-39). Według Biblii, ‚pojawieniu się jego towarzyszyć będzie działanie szatana, z całą mocą, wśród znaków i fałszywych cudów’ (2 Tes 2,9; Ap 13,11-18). Układ siedmioletni zostanie zerwany po 3 i pół roku, kiedy to europejski dyktator niespodziewanie zażąda boskich honorów. Zarządzi on zakazanie wznowionego rytuału i kultu mozaistycznego w Izraelu i siłą wprowadzi kult idola (idolatrię) wśród Żydów i mieszkańców wskrzeszonego imperium rzymskiego. Kult ten będzie aktywnie popierany w Izraelu przez sprzymierzeńca Bestii, fałszywego Mesjasza. Ten fałszywy Prorok wstąpi do Świątyni ogłaszając się boskim i zażąda traktowania jako Boga również i Bestii (2 Tes 2,4). Zawiesi on w Świątyni jego wizerunek. Na ten znak reszta prawnych wierzących mieszkańców Izraela ucieknie do miejsca ochranianego przez Boga (Petra?), działającego poprzez swoich ludzkich pośredników (Ap. 12,6). W ciągu następnych trzech i pół roku w całym ‚Rzymskim Imperium’ i w Palestynie wszyscy zostaną zmuszeni, pod groźbą kary śmierci, do uwielbiania Bestii i do oznakowania na prawym ramieniu, lub na czole jego symbolem. Jakikolwiek handel bez użycia znaku, imienia, lub cyfry Bestii, zostanie zabroniony (Ap. 13,16-17). Naród Izraela popadnie w bałwochwalstwo. Moment ten nazywany jest Wielką Apostazją (Odstępstwem – 2 Tes 2,3). Rozpocznie on okres Wielkiego Nacisku, w którym Bóg osądzi winny Izrael, jak również ześle na ziemię cały szereg różnych katastrof, które spowodują powszechny chaos i kompletny upadek społeczeństwa. Wiele sugestywnych opisów katastrof, które ugodzą Ziemię, znajdujących się w księdze Objawienia (Apokalipsy), dziwnie przypominają wojnę atomową i jej konsekwencje. Zagrożenie kosmiczne, opisane w Ewangelii Łukasza 21,26, może odnosić się do zmiany osi ziemskiej, jako rezultat wielu wybuchów atomowych albo nawet reakcji atomowej łańcuszkowej. Kulminacją tego okresu jest gigantyczna bitwa, koncentrująca wokół Jerozolimy. Izrael zostanie zaatakowany i zdewastowany przez północne mocarstwo, które następnie zaatakuje Egipt. Ten atak na Izrael ożywi pakt pomiędzy nim a Europejską konfederacją i będzie powodem interwencji sił Zachodu (Dn 11,40-45). W tym samym czasie obszar ten zostanie zalany przez hordy ze Wschodu. Zginie olbrzymia ilość ludzi w Izraelu (Ap. 14,20), lecz w szczytowym momencie bitwy zainterweniuje Mesjasz, i wszystkie armie narodów, które najechały Izrael zostaną zniszczone (Ap.19,11-21).POWRÓT MESJASZA Zaraz przed zjawieniem się Mesjasza na niebie nad ziemią, zdarzy się ogromna burzliwość w słonecznym systemie – zdaje się, że planety opuszczą swoje obecne orbity i ziemia zderzy się ze asteroidami albo z podobnymi ciałami astralnymi (przypadając do warkocza komety?). To wyjaśniałoby aluzję do ‚gwiazd padających z nieba’ (Mt 24,29). To po kolei byłoby przyczyną ‚szumu morza i jego nawałnicy’ (Luk 21,25), jeśli to nie jest aluzja do burzliwości narodów (inwazje itd.). Dla mieszkańców ziemi, będzie się wydawało, że wszystko zostało stracone, kiedy ich planeta pędzi do swojej zguby. ‚Ludzie mdleć będą ze strachu, w oczekiwaniu wydarzeń zagrażających ziemi.’Kiedy już będzie się wydawało, że wszystko zostało stracone dla narodu Izraela, na niebie ukaże się nagle wielki znak – powracający Mesjasz otoczony przez członków swojego Kościoła, którzy umarli i przyszli do Niego. Ich ciała zostaną wskrzeszone i połączone z ich duszami w przeistoczonych ciałach. W swym czasie pozostali wierzący na Ziemi będą błyskawicznie przemienieni i uniesieni by spotkać Pana powracającego z tymi, którzy umarli. Zjednoczony w ten sposób z Chrystusem i w pełnej chwalę, Kościół zejdzie z Nim na Ziemię (1 Tes 4,13-17; Kol 3,4). W ciągu 24 godzin planeta obróci się wokół swej osi, po czym procesja uda się na Górę Oliwną, jak zapowiada wiele proroctw (Za 14,4; Dz 1,11). Na jej zboczu ocalała ludność Izraela wyzna skruchę i masowo zostanie nawrócona na wiarę w prawdziwego Mesjasza. (Za 12,9-14)SĄDY Kiedy wróci Mesjasz, Szatan zostanie obezwładniony, a Bestia i fałszywy Prorok będą wrzuceni do płonącego jeziora siarki (Ap 19,20; 20,2). Wtedy też Mesjasz rozpocznie swe bezpośrednie rządy na Ziemi. Rozpocznie się jego tysiącletnie królestwo. Lecz zanim to nastąpi, w Izraelu odbędzie się sąd (Mt 25,31-46). Wezmą w nim udział ci, którzy będą odgrywać ważną rolę w królestwie Mesjasza: tj. Kościół i Izrael.1. KOŚCIÓŁ: Sąd składa się z dwóch faz:a) Wyłączenie prawnych spośród fałszywych członków Kościoła.b) Ocenienie prawych członków odpowiednio do stopnia ich wierności. Nagrody zostaną rozdzielone w formie stopnia odpowiedzialności w nowym królestwie.2. IZRAEL: wyłączenie wierzących spośród niewierzących członków Izraela. Na to zdarzenie, wraz z Żydami żyjącymi w momencie przyjścia Mesjasza, wskrzeszeni i osądzeni zostaną wszyscy kiedykolwiek żyjący Żydzi. Również dopiero wtedy powrócą wszyscy Żydzi z Diaspory.Będzie to klasyczny sąd: ci, którzy wierzyli w Mesjasza zostaną członkami albo jego królestwa w Izraelu, albo członkami Nowego Jeruzalem, gdy ci niewierzący zostaną strąceni do piekła. Tak więc przyjście Mesjasza będzie oznaczało końcowy podział dla Izraela i dla Kościoła. Ostateczny podział narodów nastąpi po Tysiącleciu.TYSIĄCLECIE Mesjasz będzie rządził wszystkimi narodami, które przeżyją Wielki Nacisk, większość których stanowić będą niewierzący (Za 14,16-21; Ap 21,24). W tym sprawowaniu władzy asystować będzie Kościół (2 Tym 2,12; 1 Kor 6,2). Czynić to będą z niebiańskiego miasta nazywanego Nowym Jeruzalem, które spuści się z nieba nad samą Ziemię. Nowy Jeruzalem jest przede wszystkim niebieską kolonią na Ziemi. Tam będą oni żyli z Mesjaszem (Ap 21,9-27). Nawrócony naród Izraela będzie odpowiedzialny za wskazywanie narodom Ziemi dróg Bożych (Iz 2,1-5). Będzie on także przodował w wyznawaniu Boga – w tym celu będzie on używał Świątyni w Izraelu, do której narody będą wysyłały swych przedstawicieli (Ez 45,2; Iz 2,2; Ez 37,26-28). Obszar Izraela będzie przekształcony w raj (Iz 11,6-9). Aczkolwiek królestwo Boże, w sensie dosłownym tego terminu, jest ograniczone do pojęcia Nowego Jeruzalem, jego królowanie będzie rozprzestrzeniać się na cały świat. Królowanie Mesjasza będzie okresem pokoju i doskonałej sprawiedliwości. Narody odniosą wielkie korzyści ze sprawowania władzy przez Mesjasza, ale nie znaczy to, że wszyscy mu się podporządkują (Iz 60; 65,18-26). W istocie rzeczy, pod koniec tysiącletniego okresu Jego rządów, narody zaczną słuchać sugestii tymczasowo uwolnionego Szatana i zorganizują bunt przeciw Bogu, lecz siły wysłane do Jerozolimy, by zniszczyć rządy Boga, zostaną zniszczone. (Ez 38, Ap 20,7-9)SĄD OSTATECZNY W tym punkcie historia zostanie zakończona i wszyscy ludzie (za wyjątkiem Kościoła i Izraela) będą sądzeni. Ponieważ człowiekowi daleko jest do doskonałości, jednogłośny werdykt będzie brzmiał: ‚winny’. Jedynym powodem ułaskawienia będzie wcześniejsze uznanie zbawienia, które jest w Chrystusie (Ap 20,11-15). Wszyscy, którzy je odrzucili, będą wygnani sprzed oblicza Boskiego na zawsze. Szatan zostanie wrzucony do jeziora ognia, a śmierć przestanie istnieć dla wszystkich.NOWE NIEBO I NOWA ZIEMIA Po tym, co się stanie, stara Ziemia zniknie, a Bóg stworzy całkowicie nową, na której nie będzie już żadnej niedoskonałości pod jakąkolwiek formą. Tam Bóg (pod kształtem Emanuela czyli ‚Boga z nami’) zamieszka na zawsze ze swym ludem. Nie mamy pojęcia, jak będzie wyglądało to miejsce, ale można mieć pewność, że jego wspaniałość przekroczy nasze najśmielsze wyobrażenia. Bóg przygotował dla ludzi, którzy Go kochają rzeczy przekraczające możliwości naszego rozumu. Lecz dla tych, którzy Go odrzucają pozostaje straszną rzeczywistość kosmicznego śmietniska, znanego jako piekło. To w tym życiu decydujemy się na przyjęcie, lub odrzucenie Boskiej oferty zbawienia i w ten sposób kształtujemy nasz ewentualny los. Po śmierci jest już za późno. Jest rzeczywiście bardzo niebezpiecznie odmówić słuchania Boga, gdziekolwiek on przemawia. Ta myśl otrzeźwia.

‚Szukajcie Pana, gdy się pozwala znaleźć, wzywajcie Go, dopóki jest blisko! Niechaj bezbożny porzuci swą drogę i człowiek nieprawy swoje knowania. Niech się nawróci do Pana, a Ten się nad nim zmiłuje, i do Boga naszego, gdyż hojny jest w przebaczaniu. Bo myśli moje nie są myślami waszymi ani wasze drogi moimi drogami – wyrocznia Pana. Bo jak niebiosa góruje nad ziemią, tak drogie moje – nad waszymi drogami i myśli moje – nad myślami waszymi.’ (Księga Izajasza 55,6-9)

Reklamy

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s

%d blogerów lubi to: