SIEDEM OKRESÓW

SIEDEM OKRESÓW

Pismo Święte dzieli czas, pod którym to pojęciem rozumie się cały okres od stworzenia Adama do “nowego nieba i nowej ziemi” (Objawienie Jana 21:1), na siedem nierównych okresów, nazywanych często “dyspensacjami” (dosł. wymierzeniami sprawiedliwości), lub “eonami” (List do Efezjan 3:2), a czasem również “wiekami” (List do Efezjan 2:7) lub “dniami” – jak “dzień Pana Boga”, lub “czasami” – jak “czas łaski” (2 List do Koryntian 6:2) itd.

Okresy te w Piśmie Świętym odróżniają się od siebie zmianami w Boskich metodach obcowania z ludźmi lub częścią ludzi, pod względem dwóch kwestii: grzechu i ludzkiej odpowiedzialności. Każdy z okresów może być uważany za nowy sprawdzian człowieka i każdy zakończony jest sądem, wytykającym mu wszystkie błędy.

Pięć z tych wieków, lub okresów czasu, zostało spełnionych; nam przyszło żyć w szóstym, bardzo bliskim już będącemu jeszcze przed nami, ostatniemu – Milenium.

   1. OKRES NIEWINNOŚCI

Ten okres rozciąga się od stworzenia Adama (Księga Rodzaju 2:7), do wygnania z Edenu. Adam, stworzony niewinnym, oraz nieświadomym dobra i zła, został umieszczony w ogrodzie Eden wraz ze swoją żoną Ewą i postawiony wobec odpowiedzialności trzymania się z daleka od owocu z drzewa poznania dobra i zła. Okres Niewinności zaowocował pierwszym, o dalekosiężnym efekcie, najbardziej katastrofalnym w skutkach błędzie człowieka i został zakończony sądem – “Odprawił go więc Pan Bóg z ogrodu Eden”. Patrz 1 Księga Mojżeszowa 1:26; 2:16,17; 3:6; 3:22-24.

2. OKRES SUMIENIA

Po Upadku, Adam i Ewa zostali obdarzeni świadomością dobra i zła, którą to przenieśli na całą ludzkość. Dało to sumieniu każdego człowieka podstawę do prawidłowego moralnego sądu i w związku z tym, rasa ludzka została poddana tej mierze odpowiedzialności – czynić dobro, a wystrzegać się zła. Rezultatem “Okresu Sumienia” stało się to, że “albowiem zepsowało było wszelkie ciało drogę swoję na ziemi”, to że “wielka była złość ludzka na ziemi, a wszystko zmyślanie myśli serca ich tylko złe było po wszystkie dni”. I Bóg zakończył drugi sprawdzian natury człowieka sądem – Potopem. Patrz Księga Rodzaju 3:7,22; 6:5,11,12; 7:11,12, 23.

3. OKRES PO POTOPIE (LUDZKIEGO PANOWANIA)

Z przerażającego, sądnego Potopu Bóg uratował osiem osób, którym to, po tym jak wody opadły, oddał oczyszczoną Ziemię wraz z pokaźna siłą potrzebną do władania nią. Za to Noe i jego potomkowie byli odpowiedzialni. Okres Ludzkich Rządów zakończył się bezbożną próbą uniezależnienia się od Boga i został zamknięty sądem

– Pomieszaniem Języków. Patrz Księga Rodzaju 9:1,2; 11:1-4; 11:5-4.

4. OKRES OBIETNICY

Spośród rozproszonych potomków tych, którzy budowali wieżę Babel, Bóg wzywa teraz jednego mężczyznę – Abrahama, z którym wchodzi w przymierze. Niektóre z przyrzeczeń danych Abrahamowi i jego potomkom były całkowicie łaskawe i bezwarunkowe. Te też zostały, albo dopiero zostaną dosłownie spełnione. Inne przyrzeczenia miały zależeć od wiary i posłuszeństwa Izraelitów. Niestety, oba te warunki zostały zbezczeszczone i Okres Obietnicy pociągnął za sobą całkowitą porażkę Izraela, oraz został zamknięty sądem – Egipską Niewolą. 1 Księga Mojżeszowa, którą otwierają słowa “Na początku Bóg stworzył”, zamyka się słowami, “w trumnie w Egipcie”. Patrz 1 Księga Mojżeszowa 12:1-3; 15:5; 26:3; 28:12,13; 13:14-17; 2 Mojż. 1:13-14.

5. OKRES PRAWA (ZAKONU)

Znów Bóg ludziom zesłał łaskę, aby pomóc bezradnemu człowiekowi i wybawić wybranych ludzi z ręki oprawcy. W dziczy góry Synaj zaproponował człowiekowi Umowę Prawną. Zamiast pokornie prosić o dalsze łaski, oni odpowiedzieli: “wszystko, co Pan rzekł, my uczynimy.” Historia Izraela na Pustyni i w Ziemi Kanaanu, jest jednym długim zapisem, rażącego, nieustannego naruszania Prawa. W końcu, po wielokrotnych ostrzeżeniach Bóg zakończył testowanie człowieka w obliczu prawa sądem i, najpierw naród Izrael, a następnie Judea, zostali wygnani i rozproszeni po świecie. Rozproszenie to trwa po dziś dzień. Nikła resztka powróciła za czasów Ezdrasza i Nehemiasza, gdzie z czasem przyszedł Chrystus: “Zrodzony z kobiety – w obliczu Prawa. Zarówno Żydzi, jak i poganie, sprzysięgli się, by Go ukrzyżować. Patrz 2 Księga Mojżeszowa 19:1-8; List do Rzymian 10:5; List do Galacjan 3:10; List do Rzymian 3:19,20; 2 Księga Królewska 17:1-18; 25:1-11; Dzieje Apostolskie 2:22-23; 7:51,52.

6. OKRES ŁASKI (CZASY OSTATECZNE)

Przebłagalna śmierć Pana Jezusa Chrystusa rozpoczęła Okres czystej Łaski – co oznacza niezasłużoną przychylność wobec winnego grzesznika, lub Boga OBDARZAJĄCEGO usprawiedliwieniem, zamiast Boga WYMAGAJĄCEGO sprawiedliwości, jak było to w okresie Prawa.

Zbawienie doskonałe i wieczne jest obecnie oferowane Żydom i innym narodom pod jedynym warunkiem – wiary w Pana Jezusa.

Odpowiedział Jezus i rzekł im: Toć jest sprawa Boża, abyście wierzyli w tego, którego on posłał. Jana 6:29

Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Kto w mię wierzy, ma żywot wieczny. Jana 6:47

Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Kto słowa mego słucha i wierzy onemu, który mię posłał, ma żywot wieczny i nie przyjdzie na sąd, ale przeszedł z śmierci do żywota. Jana 5:24

Owce moje głosu mego słuchają, a ja je znam i idą za mną; A ja żywot wieczny daję im i nie zginą na wieki, ani ich żaden wydrze z ręki mojej. Jana 10:27-28

Albowiem łaską jesteście zbawieni przez wiarę, i to nie jest z was, dar to Boży jest; Nie z uczynków, aby się kto nie chlubił. Efez. 2:8-9

Przepowiedzianym rezultatem tego sprawdzianu człowieka w okresie łaski, jest sąd nad niewierzącym światem, i odstępczym Kościołem. Patrz Objawienie Jana 3:15,16; Ewangelia Łukasza 18:8; 17:26,30; 2 List do Tesaloniczan 2:7-12.

Pierwszym wydarzeniem z krańca tego okresu będzie zstąpienie Pana Jezusa Chrystusa z nieba, kiedy święci, którzy zasnęli w Panu zmartwychwstaną, i razem z wierzącymi którzy będą jeszcze żyć, zostaną porwani “w obłokach naprzeciwko Panu na powietrze, a tak zawsze z Panem będziemy”. 1 list do Tesaloniczan 4:16,17. Wówczas nastąpi okres zwany “Wielkim Uciskiem”. Patrz Ewangelia Mateusza 24: 21, 22; Sofoniasza 1:15-18; Daniela 12:1; Jeremiasza 30;5-7. Następnie powróci Pan Jezus na Ziemię w mocy i w chwale, i nastąpi sąd, który rozpocznie siódmy i ostatni okres. Patrz Ewangelia Mateusza 24:29,30; 25:41,46

7. OKRES KRÓLESTWA (OSOBISTEGO PANOWANIA CHRYSTUSA)

Po oczyszczającym sądzie, który zaowocuje osobistym powrotem Pana Jezusa Chrystusa na Ziemię, będzie On sprawował rządy nad odnowionym Izraelem i nad całą Ziemią przez tysiąc lat. Jest to okres powszechnie nazywany Tysiącletnim Królestwem (Milenium). Miejscem Jego władzy będzie Jerozolima, a święci, łącznie ze zbawionymi z Okresu Łaski czyli Kościołem, połączą się z Nim w Jego chwale. Patrz: Dzieje Apostolskie 15:14-17; Księga Izajasza 2:1-4; Objawienie Jana 19:11-21;20:1-6; Księga Izajasza 11.

Ale kiedy szatan zostanie na krotki czas uwolniony, odnajdzie ludzkie serca skłonne do złego jak zawsze, i łatwo zgromadzi narody do bitwy przeciwko Panu Jezusowi i Jego świętym, i ten ostatni okres, jak wszystkie pozostałe, zakończony zostanie sądem. Postawiony zostanie “Wielki biały tron”, a wtedy nadejdzie “nowe niebo i nowa ziemia” – zacznie się wieczność. Patrz Objawienie Jana 20:3,7-15; 21 i 22.

C. I. Scofield

Reklamy

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s

%d blogerów lubi to: