ŻYDZI, POGANIE, I ZGROMADZENIE BOŻE

ŻYDZI, POGANIE, I ZGROMADZENIE BOŻE

Tekst kluczowy: 1 List Pawła do Koryntian 10:32

      Każdy, kto czyta Świętą Biblię z najmniejszą choćby uwagą, na pewno zauważy, że więcej niż połowa jej treści odnosi się do jednego narodu: Izraelitów. Dostrzeże również bez trudu, że mają oni bardzo szczególne miejsce w myślach Bożych. Będąc oddzieleni od innych ludzi, Izraelici mają zawarte przymierze z Jahweh. Dał On im szczególne obietnice, i nie udzielił ich żadnemu innemu narodowi. Tylko ich historia jest opowiedziana w Starym Testamencie, zarówno w sposób narracyjny, jak i proroczo – inne narody są wspominane jedynie wtedy, gdy w jakiś sposób kontaktują się z Żydami. Wszystkie porozumienia Jahweh z Izraelem jako narodem, mają charakter ziemski. Według nich posłuszeństwo i wierność Izraela gwarantuje mu ziemską wspaniałość, bogactwa i moc, natomiast niewiara i nieposłuszeństwo Izraela wiąże się z obietnicą rozproszenia “między wszystkie narody, od jednych krańców ziemi po drugie jej krańce” (5 Mojżesza 28:64). Także obietnica Mesjasza dana Izraelitom ma charakter ziemski i jest błogosławieństwem dla “wszystkich pokoleń Ziemi”.

      Kontynuując rozważanie Słowa Bożego, uważny czytelnik odnajduje wiele odniesień do innego, wyraźnie odróżnionego ciała, które jest nazwane Zgromadzeniem. Owo ciało, łączy również szczególny związek z Bogiem i podobnie jak Izrael, otrzymało ono od Niego specyficzne obietnice. Ale na tym podobieństwo się kończy, a zaczynają najbardziej uderzające różnice. Zamiast pochodzenia od wyłącznie naturalnych potomków Abrahama (co było niezłomną regułą w Izraelu), Zgromadzenie jest ciałem w którym wszelkie rozróżnianie pomiędzy Żydami a innymi narodami jest zaniechane. Zamiast związku z Bogiem wywodzącego się zaledwie z przymierza, mamy  tu do czynienia z   prawdziwą rodzinną społecznością,  mającą swoje źródło w narodzinach z Boga. Zamiast obietnicy, że posłuszeństwo przyniesie nagrodę w postaci ziemskiej wspaniałości i bogactwa, Zgromadzenie jest pouczane, aby zadowalało się jedzeniem i odzieniem, oczekując przy tym prześladowań i nienawiści. Łatwo jest również zauważyć, że o ile Izrael wyraźnie jest powiązany z ziemskimi i przemijającymi rzeczami, tak samo wyraźnie Zgromadzenie powiązane jest z rzeczami duchowymi, wiecznymi i niebiańskimi.

      Ponadto, Pismo Święte pokazuje czytającemu, że ani Izrael ani Zgromadzenie nie istniały od zawsze. Każde z nich ma swój szczegółowo opisany początek. Początek Izraela odnajdujemy w powołaniu Abrama. Poszukując natomiast narodzin Zgromadzenia, czytelnik odkrywa (w przeciwieństwie być może do swoich oczekiwań, gdyż prawdopodobnie wydawało mu się, że Adam oraz patriarchowie należeli również do Zgromadzenia), że ten z pewnością nie istniał ani przed, ani podczas ziemskiego życia Pana Jezusa Chrystusa, ponieważ On Sam mówił o Swoim Zgromadzeniu jako o przyszłości (Ewangelia Mateusza 16:18): „I na tej Opoce Zbuduję Zgromadzenie Moje”.

      Pan Jezus Chrystus nie Powiedział: „zbudowałem”, ani: “buduję”, lecz “ZBUDUJĘ”.

      Rzetelny i wytrwały czytelnik Słowa Bożego odkrywa również w liście Pawła do Efezjan 3:5-10, że Zgromadzenie nie było ani razu wspominane w proroctwach Starego Testamentu, ponieważ było jeszcze w tamtych czasach tajemnicą “ukrytą w Bogu”. W Piśmie Świętym odnajdujemy narodziny Zgromadzenia w drugim rozdziale Dziejów Apostolskich, a zakończenie czasu jego przebywania na Ziemi w pierwszym liście Pawła do Tesaloniczan, w czwartym rozdziale.

      Studiując dalej Słowo Boże, szczery czytelnik odnajduje w biblijnym podziale ludzi inną od Izraela i Zgromadzenia, trzecią klasę, rzadko wspominaną w Piśmie, a różniącą się pod każdym względem, zarówno od Izraela, jak i od Zgromadzenia, tą klasą są Poganie. W celu porównania odrębnych pozycji, jakie zajmują w Świętym Słowie Bożym – Biblii Żydzi, Poganie i Zgromadzenie, wystarczy zajrzeć do następujących wierszy Pisma Świętego:

Żydzi
 

Poganie
 

Zgromadzenie

List do Rzymian 9:4,5
 

List do Efezjan 2:11,12
 

List do Efezjan 1:22,23

Ewangelia Jana 4:22
 

List do Efezjan 4:17,18
 

List do Efezjan 5:29-33

List do Rzymian 3:1,2
 

Ewangelia Marka 7:27,28
 

1 list Piotra 2-9

      Porównując to, co jest zapisane w Piśmie odnośnie Izraela i Zgromadzenia, widoczne jest, że w pochodzeniu, powołaniu, obietnicach, sposobie oddawania czci Bogu, zasadach postępowania, oraz przyszłym przeznaczeniu występują same różnice.

POWOŁANIE

Izrael

 I rzekł Jahweh do Abrama: Wyjdź z ziemi twej, i od rodziny twojej, i z domu ojca twego, do ziemi, którą ci pokażę. 1 Mojżesza 12:1.

 Albowiem Jahweh, Bóg twój, prowadzi cię do ziemi dobrej, do ziemi, gdzie strumienie wód, źródła i głębiny tryskają w dolinach i w górach; Do ziemi obfitej w pszenicę, i w jęczmień, i w wino, i w figi, i w jabłka granatowe; do ziemi hojnej w oliwę i w miód; Do ziemi, w której bez niedostatku jeść będziesz chleb. 5 Mojżesza 8:7-9.

 I rzekł: Ja jestem sługą Abrahama; A Jahweh pobłogosławił pana mego bardzo, i stał się on możnym: bo dał mu On stada owiec i bydła, i srebro, i złoto, i sługi, i służebnice, i wielbłądy, i osły. 1 Mojżesza 24:34-35.

 Jahweh sprawi, że nieprzyjaciele twoi, którzy powstają przeciwko tobie, będą porażeni przed obliczem twoim; jedną drogą wyjdą przeciwko tobie, a siedmioma drogami uciekać będą przed tobą. 5 Mojżesza 28:7.

 I uczyni cię Jahweh głową, a nie ogonem; i będziesz tylko ponad, a nie będziesz poniżej. 5 Mojżesza 28:13.
 

Zgromadzenie

Przeto, bracia święci, uczestnicy powołania niebiańskiego! Hebrajczyków 3:1.

 Ale nasza ojczyzna jest w niebie. Filipian 3:20.

 I rzekł mu Jezus: Lisy mają jamy, a ptaki niebieskie gniazda;  ale Syn Człowieczy nie ma, gdzie by głowę skłonił. Mateusza 8:20.

 Ku dziedzictwu nieskazitelnemu i nieskalanemu, i niezwiędłemu, zachowanemu dla was w niebie, 1 Piotra 1:4.

 Nawet aż do obecnej godziny łakniemy, i pragniemy, i nadzy jesteśmy, i bywamy policzkowani, i tułamy się. 1 Koryntian 4:11.

 A Jezus rozejrzawszy się wokoło, rzekł do uczniów swoich: Jakże trudno tym, którzy mają bogactwa, wejść do Królestwa Bożego! Marka 10:23.

 Słuchajcie, bracia moi umiłowani, czyż Bóg nie wybrał ubogich na tym świecie, aby byli bogatymi w wierze i dziedzicami królestwa, które On obiecał tym, którzy Go miłują? Jakuba 2:5.

 Wyłączać was będą z synagog; owszem, przyjdzie czas, że każdy, kto was zabije, będzie mniemał, że wykonuje służbę Bogu. Jana 16:2.

 Kto się zatem uniży jak to małe dziecię, ten będzie największym w Królestwie Niebios. Mateusza 18:4.

     Oczywiście, nie oznacza to że pobożny Żyd, który przez całe życie pokładał ufność tylko w Bogu, po swojej śmierci nie poszedł do nieba. Różnica polega tu na tym, że zachętą do pobożności w jego przypadku była nagroda ziemska, a nie niebiańska. Z pewnością nie ma potrzeby przypominać, że ani Izraelita, ani Poganin (którym jest każdy człowiek, nie będący z pochodzenia Izraelitą) nie może być zbawiony inaczej, jak tylko przez pokutę i pełne wiary nawrócenie do Pana Jezusa Chrystusa. Przez Jego doskonałą ofiarę Krzyża i Jego pełne chwały zmartwychwstanie, jest możliwe aby człowiek pochodzący z którejkolwiek z tych dwóch grup został zrodzony na nowo z Boga (Jana 3:3,16 i Jana 1:12) i został przez Ducha Świętego zanurzony w “jedno ciało” (1 Koryntian 12:13), którym jest Zgromadzenie (Efezjan 1:22,23). W Zgromadzeniu wszelkie rozróżnienie pomiędzy Żydem, a Poganinem zanika. (1 Koryntian 12:13, Galacjan 3:28, Efezjan 2:14, Efezjan 2:11:  “niegdyś Poganie”, 1 Koryntian 12:2: “gdyście byli Poganami”).

      Różnica pomiędzy Izraelem a Zgromadzeniem objawia się oprócz tego w nadanych im przez Boga zasadach postępowania. Porównajmy:

Izrael

 Gdy wprowadzi cię Jahweh, Bóg twój, do ziemi, do której wchodzisz, aby ją posiąść i wypędzi wiele narodów przed tobą … wtedy uderzysz je i zupełnie wytracisz; nie będziesz zawierał z nimi przymierza, ani nie okażesz im miłosierdzia. 5 Mojżesza 7:1,2.

 Oko za oko, ząb za ząb, rękę za rękę, nogę za nogę, oparzelinę za oparzelinę, ranę za ranę, siność za siność. 2 Mojżesza 21:24-25.
 

Zgromadzenie

 Ale Ja wam powiadam: Miłujcie nieprzyjaciół waszych; błogosławcie tym, którzy was przeklinają; dobrze czyńcie tym, którzy was mają w nienawiści, i módlcie się za tymi, którzy wam złość wyrządzają i prześladują was; Mateusza 5:44.

 Gdy nas zniesławiają, błogosławimy im; gdy nas prześladują, znosimy to; Gdy nam złorzeczą, modlimy się za nich. 1 Koryntian 4:12-13.

 Ale Ja wam powiadam: Nie sprzeciwiajcie się złemu, ale kto by cię uderzył w twój prawy policzek, nadstaw mu i drugi. Mateusza 5:39.

Proszę przeczytać także:

5 Mojżesza 21:18-21
 

Łukasza 15:20-23

      W wyznaczonych przez Boga sposobach oddawania Jemu czci, również widzimy różnicę. Izrael mógł oddawać cześć Bogu tylko w jednym geograficznym miejscu, w Jerozolimie, zachowując przy tym odpowiednią odległość – tylko kapłan mógł się do Boga przybliżyć. Zgromadzenie oddaje cześć Bogu w Duchu i w Prawdzie (Jana 4:20-24), to „miejsce” jest tam gdzie dwóch lub trzech zgromadzi się do Imienia Pana Jezusa Chrystusa, mając przy tym odwagę  wchodzić w styczność z tym co najświętsze. Jest to możliwe dlatego, że Zgromadzenie składa się z samych tylko kapłanów. Porównajmy:

3 Mojżeszowa 17:8,9  z  Ewangelią Mateusza 18:20

Ewangelia Łukasza 1:10 z Listem do Hebrajczyków 10:19,20

4 Mojżeszowa 3:10 z 1 listem Piotra 2:5
      W proroctwach z Bożego Słowa dotyczących  przyszłości Izraela i Zgromadzenia różnica między nimi jest jeszcze bardziej zaskakująca. Zgromadzenie zostanie z Ziemi całkowicie zabrane, natomiast odnowiony Izrael przeżywać będzie czasy swojej największej świetności i siły właśnie na Ziemi. Zobaczmy:
 
Zgromadzenie

      W domu Ojca Mojego jest wiele mieszkań; jeśliby tak nie było, powiedziałbym wam o tym. Idę, aby przygotować wam miejsce, a gdy pójdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę znowu i wezmę was do Siebie, żebyście, gdzie Ja Jestem i wy byli. Jana 14:2-3.

      Bo to wam powiadamy przez Słowo Pańskie, że my, którzy żywi pozostaniemy do przyjścia Pańskiego, nie wyprzedzimy tych, którzy zasnęli. Gdyż sam Pan zstąpi z nieba przy okrzyku, przy głosie Archanioła i przy trąbie Bożej, a umarli w Chrystusie powstaną najpierw. Potem my żywi, którzy pozostaniemy, razem z nimi pochwyceni będziemy w obłokach na spotkanie Pana na powietrze, a tak zawsze z Panem będziemy. 1 Tesaloniczan 4:15-17.

      Albowiem nasza ojczyzna jest w niebie, skąd też Zbawiciela oczekujemy, Pana Jezusa Chrystusa; który przemieni nasze marne ciała, aby stały się podobne chwalebnemu ciału Jego. Filipian 3:20-21.

      Umiłowani, teraz dziećmi Bożymi jesteśmy, ale jeszcze  się nie objawiło, czym będziemy; lecz to wiemy, że gdy On się objawi, podobni Mu będziemy; albowiem ujrzymy Go takim, jakim On jest. 1 Jana 3:2.

      Weselmy się i radujmy, i oddajmy Mu cześć; bo oto nadeszło wesele Baranka, a małżonka Jego przygotowała się. I dano jej przyoblec się w świetny bisior, czysty i biały: albowiem ów świetny bisior jest sprawiedliwością świętych. I rzekł On do mnie: Napisz: Błogosławieni są ci, którzy są zaproszeni na weselną ucztę Baranka. Objawienie 19:7-9.

      Błogosławiony i święty, kto ma udział w pierwszym zmartwychwstaniu; albowiem nad takimi druga śmierć nie ma mocy, ale będą oni kapłanami Bożymi i Chrystusowymi, i będą z Nim królować tysiąc lat.  Objawienie 20:6.

Izrael

      A oto poczniesz w łonie swoim i urodzisz syna, i nazwiesz go Jezus. On będzie wielki, i będzie nazwany Synem Najwyższego; i da Mu Pan Bóg tron Jego ojca Dawida; i będzie On królował nad domem Jakuba na wieki, a królestwu Jego nie będzie końca. Łukasza 1:31-33.

(Z siedmiu obietnic danych Marii w pierwszym rozdziale Ewangelii Łukasza pięć zostało już literalnie wypełnionych. Stosowanie uczciwej zasady interpretacji Pisma Świętego nie pozwala nawet przypuszczać, że pozostałe dwie nie zostaną wypełnione.)

      Szymon opowiedział, jak to Bóg  najpierw odwiedził Pogan, aby z nich wziąć lud dla Swojego imienia. A z tym zgadzają się słowa proroków; jak to jest napisane: Potem  WRÓCĘ i zbuduję na nowo przybytek Dawida, który jest upadły; i odbuduję jego ruiny i wzniosę go. Dzieje Apostolskie 15:14-16.

      Mówię tedy: Czy Bóg odrzucił Swój lud? Bynajmniej! Albowiem ja również jestem Izraelitą, z potomstwa Abrahama, z pokolenia Beniamina … Mówię tedy: Czy potknęli się, aby upaść? Bynajmniej, ale raczej przez ich upadek zbawienie doszło Pogan, aby sprowokować ich do zazdrości. … Bowiem jeśli ty zostałeś odcięty z drzewa oliwnego dzikiego z natury i przeciwko naturze zostałeś wszczepiony w dobre drzewo oliwne, jakże daleko bardziej ci, którzy są naturalnymi gałęziami, zostaną wszczepieni w swoje własne drzewo oliwne! Bo nie chciałbym, bracia, abyście nie wiedzieli o tej tajemnicy, abyście nie stali się zarozumiali; gdyż zaślepienie po części przyszło na Izrael, dopóki pełnia Pogan nie wejdzie. A TAK CAŁY IZRAEL BĘDZIE ZBAWIONY, jako to jest napisane: Przyjdzie z Syjonu Wybawiciel i odwróci bezbożność od Jakuba. Rzymian 11:1,11,24-26.

      I stanie się w owym dniu, że Jahweh wyciągnie Swoją rękę ponownie, po raz drugi, aby przywieść do pełni sił resztkę ludu Swego …

      I wystawi sztandar dla narodów, i zgromadzi wygnanych z Izraela, i zbierze rozproszonych z Judy z czterech stron ziemi. Izajasza 11:11-12.

      Albowiem Jahweh zlituje się nad Jakubem, i wybierze jeszcze Izraela, i osadzi ich w ich własnej ziemi; a cudzoziemcy będą przyłączeni do nich, i przystaną do domu Jakuba. Izajasza 14:1.

      Dlatego oto idą dni, mówi Jahweh, że nie będzie więcej mówione: Jako żyje Jahweh, Który wyprowadził synów Izraelskich z ziemi egipskiej. Ale: Jako żyje Jahweh, Który przyprowadził synów Izraelskich z ziemi północnej, i ze wszystkich ziem, do których Był ich wygnał: Ja przywiodę ich znowu do ich ziemi, którą dałem ich ojcom. Jeremiasza 16:14-15.

      Oto idą dni, mówi Jahweh, że wzbudzę Dawidowi sprawiedliwą Latorośl, i Król będzie królował i obfitował, i będzie sprawował sąd i sprawiedliwość będzie czynił na ziemi. Za Jego dni Juda będzie zbawiony, a Izrael będzie mieszkał bezpiecznie; a to jest Jego imię, którym Go zwać będą: JAHWEH SPRAWIEDLIWOŚĆ NASZA. Jeremiasza 23:5-6.

      Oto Ja zgromadzę ich ze wszystkich krajów, do których ich wygnałem w Moim gniewie, i w Mojej zapalczywości i w uniesieniu wielkim; i przywiodę ich znowu na to miejsce, i sprawię, że będą bezpiecznie mieszkali; I będą Moim ludem, a Ja będę ich Bogiem. Jeremiasza 32:37-38.

      Zaśpiewaj, o córko Syjońska! Wykrzykuj, o Izraelu! Wesel się i raduj z całego serca, o córko Jerozolimska! Jahweh oddalił sądy nad tobą, On wyrzucił nieprzyjaciela twojego; Król Izraelski, Jahweh jest pośród ciebie, nie będziesz więcej oglądała zła. Sofoniasza 3:14-15.

      Bezsprzecznie można powiedzieć, że judaizacja chrześcijaństwa, przeniknięcie żydowskich zasad do zgromadzenia, uczyniła więcej, żeby powstrzymać jego prawidłowy wzrost, wypaczyć jego misję, oraz zniszczyć jego duchowość i świadectwo, niż wszystkie inne powody razem wzięte. Zamiast podążać swoją wytyczoną ścieżką oddzielenia, prześladowań, znienawidzenia przez świat, ubóstwa i nie sprzeciwiania się złu, używano wierszy wyrwanych z kontekstu Biblii, odnoszących się w rzeczywistości do Żydów, poto aby usprawiedliwić zniżanie celów, „usprawiedliwiając” tym cywilizowanie świata, gromadzenie bogactw, odprawianie samowolnie wymyślonych rytuałów religijnych, wznoszenie majestatycznych budynków sakralnych, zwracanie się do Boga aby błogosławił armie w konfliktach zbrojnych, oraz dzielenie równego względem siebie braterstwa na “kler” i “laikat”.

Reklamy

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s

%d blogerów lubi to: