PIĘĆ SĄDÓW

PIĘĆ SĄDÓW

Terminu „sąd ostateczny”, który tak często pojawia się w literaturze
religijnej, nie znajdziemy w Piśmie Świętym, a co ważniejsze, w Piśmie
Świętym nie pojawia się również idea przekazywana przez to określenie. Dr
Pentecost trafnie mówi: Jest to figlarne przyzwyczajenie, przez które świat
Chrześcijaństwa mówi o Sądzie, jako o wielkim wydarzeniu, które będzie miało
miejsce na koniec świata, kiedy wszystkie istoty ludzkie, święci,
grzesznicy, Żydzi i inne narody, żywi i martwi, staną przed „Wielkim,
‚Białym Tronem’ i tam będą sądzeni. Nic nie może być bardziej dalekie od
nauki Pisma Świętego”.
Pismo Święte mówi o pięciu sądach, które różnią się od siebie pod czterema
głównymi względami: (1) Pod względem tego, kto jest przedmiotem sądu (2)
Pod względem miejsca sądu (3) Pod względem czasu sądu (4) Pod względem
rezultatu sadu.
1. Grzechy wierzących zostały już osądzone.
Czas, rok 30 naszej ery.
Miejsce, Krzyż.
Rezultat, Śmierć Chrystusa, Usprawiedliwienie wierzących.
A On dźwigając krzyż swój, szedł na miejsce, zwane Trupią Czaszką, co po
hebrajsku zwie się Golgota, GDZIE GO UKRZYŻOWALI. Jan. 19:17-18
On grzechy nasze sam na ciele swoim Poniósł na drzewo. 1 Piotr. 2:24.
Gdyż i Chrystus raz za grzechy cierpiał, sprawiedliwy za niesprawiedliwych,
aby was przywieść do Boga; 1 Piotr. 3:18
Chrystus Wykupił nas od przekleństwa zakonu, stawszy się za nas
przekleństwem, gdyż napisano: Przeklęty każdy, który zawisł na drzewie, Gal.
3:13.
On tego, Który nie znał grzechu, za nas grzechem uczynił, abyśmy w Nim stali
się sprawiedliwością Bożą. 2 Kor. 5:21.
Gdyż w takim razie musiałby cierpieć wiele razy od początku świata; ale
obecnie Objawił się On jeden raz u schyłku wieków dla zgładzenia grzechu
przez ofiarowanie samego siebie. Hebr. 9:26
Oczyszczenie grzechów naszych PRZEZ SAMEGO SIEBIE uczyniwszy. Hebr. 1:3.
Przeto teraz ŻADNEGO POTĘPIENIA NIE MA dla tych, którzy są w Chrystusie
Jezusie. Rzym. 8:1.
Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam, kto słucha słowa mego i wierzy Temu, który
mnie posłał, MA żywot wieczny i nie stanie przed sądem, lecz przeszedł z
śmierci do żywota. Jan. 5:24.

Słowo przetłumaczone jako „sąd” w tym fragmencie („potępienie” w KJV), jest
tym samym słowem „sąd” w Ewangelii św. Mateusza 10:15; Liście do
Hebrajczyków i Drugim liście św. Piotra 2:4.
Całkowicie inne słowo jest użyte w Drugim liście św. Pawła do Koryntian
5:10, gdzie
sąd odnosi się do naszych czynów jako wiernych.

2. Swoje własne „ja” wiernego musi być sądzone.
– Czas, kiedykolwiek.
Miejsce, gdziekolwiek.
Rezultat, upamiętanie.
Pierwszy list św. Pawła do Koryntian 11:31,32
Bo gdybyśmy sami siebie osądzali, nie podlegalibyśmy sądowi. Gdy zaś
jesteśmy sądzeni przez Pana, znaczy to, że nas wychowuje, abyśmy wraz ze
światem nie zostali potępieni. (1 Kor. 11:31-32)
List do Hebrajczyków 12:7
Jeśli znosicie karanie, to Bóg obchodzi się z wami jak z synami; bo gdzie
jest syn, którego by ojciec nie karał? (Hebr. 12:7)

Zobacz również Pierwszy list św. Piotra 4:17; Pierwszy list św. Pawła do
Koryntian 5:5; Druga Księga Samuela 7:14,15; Druga Księga Samuela 12:13,14;
Pierwszy list do Tymoteusza 1:20.

3. Czyny wiernych zostaną osądzone
– Czas, kiedy przyjdzie Chrystus.
Miejsce, „Ponad Ziemią”.
Rezultat, dla wiernego „nagroda” lub „strata” – „ale on sam (wierny)
zostanie ocalony”.
Wzniosłą myślą jest to, że mimo iż Chrystus odkupił nasze grzechy swoim
własnym ciałem na krzyżu, a Bóg poszedł z nami na ugodę, podobnie jak w
przyszłości pójdzie na ugodę z Izraelem w Nowym Przymierzu aby „więcej ich
nie wspominać” (List do Hebrajczykow 10:17), każdy czyn musi zostać
osądzony.
Drugi list św. Pawła do Koryntian 5:9,10
Dlatego też dokładamy starań, żeby, niezależnie od tego, czy mieszkamy w
ciele, czy jesteśmy poza ciałem, jemu się podobać. Albowiem my wszyscy
musimy stanąć przed sądem Chrystusowym, aby każdy odebrał zapłatę za uczynki
swoje, dokonane w ciele, dobre czy złe. (2 Kor. 5:9-10)
List św. Pawła do Rzymian 14:10
Ty zaś czemu osądzasz swego brata? Albo i ty, czemu pogardzasz swoim bratem?
Wszak wszyscy staniemy przed sądem Bożym. (Rzym. 14:10)

Można zauważyć, że oba te fragmenty ograniczają się do kontekstu wiernych. W
pierwszym Apostoł napisał o nas, jako o dwóch stanach: albo mieszkamy w
ciele lecz z dala od Pana, albo jesteśmy poza ciałem i mieszkamy z Panem;
język, który nie mógłby być używany przez niewierzących.

Drugi list św. Pawła do Koryntian 5:8,9
Jesteśmy więc pełni ufności i wolelibyśmy raczej wyjść z ciała i zamieszkać
u Pana. Dlatego też dokładamy starań, żeby, niezależnie od tego, czy
mieszkamy w ciele, czy jesteśmy poza ciałem, jemu się podobać. (2 Kor.
5:8-9)

Poniższy fragment ukazuje podstawę „Sądu Czynów”.
Pierwszy list św. Pawła do Koryntian 3:10-15
… jako mądry budowniczy założyłem fundament, a inny na nim buduje. Każdy
zaś niechaj baczy, jak na nim buduje. Albowiem fundamentu innego nikt nie
może założyć oprócz tego, który jest założony, a którym jest Jezus Chrystus.
A czy ktoś na tym fundamencie wznosi budowę ze złota, srebra, drogich
kamieni, z drzewa, siana, słomy, To wyjdzie na jaw w jego dziele; dzień
sądny bowiem to pokaże, gdyż w ogniu się objawi, a jakie jest dzieło
każdego, wypróbuje ogień. Jeśli czyjeś dzieło, zbudowane na tym fundamencie,
się ostoi, ten zapłatę odbierze; Jeśli czyjeś dzieło spłonie, ten szkodę
poniesie, lecz on sam zbawiony będzie, tak jednak, jak przez ogień. (1 Kor.
3:10-15)

Te oto fragmenty określają czas tego sądu:
Ewangelia św. Mateusza 16:27
Albowiem Syn Człowieczy przyjdzie w chwale Ojca swego z aniołami swymi, i
wtedy odda każdemu według uczynków jego. (Mat. 16:27)
Ewangelia św. Łukasza 14:14
I będziesz błogosławiony, bo nie mają ci czym odpłacić. Odpłatę bowiem
będziesz miał przy zmartwychwstaniu sprawiedliwych. (Łuk. 14:14)
(Zobacz Pierwszy list św. Pawła do Koryntian 15:22,23)
Pierwszy list św. Pawła do Koryntian 4:5
Przeto nie sądźcie przed czasem, dopóki nie przyjdzie Pan, który ujawni to,
co ukryte w ciemności, i objawi zamysły serc; a wtedy każdy otrzyma pochwałę
od Boga. (1 Kor. 4:5)
[Pouczające jest, zważywszy na tą nieuchronną analizę naszych kiepskich
czynów, dowiedzieć się, że Bóg prowadzi nas teraz w swojej miłości, żeby
znaleźć coś w tych naszych poczynaniach, za co mógłby nas nagrodzić i
pochwalić].
Objawienie św. Jana 22:12
Oto przyjdę wkrótce, a zapłata moja jest ze mną, by oddać każdemu według
jego uczynku. (Obj. 22:12)
Drugi list św. Pawła do Tymoteusza 4:8
A teraz oczekuje mnie wieniec sprawiedliwości, który mi w owym dniu da Pan,
sędzia sprawiedliwy, a nie tylko mnie, lecz i wszystkim, którzy umiłowali
przyjście jego. (2 Tym. 4:8)
Miejsce tego sądu,
Pierwszy list św. Pawła do Tesaloniczan 4:16,17.
Gdyż sam Pan na dany rozkaz, na głos archanioła i trąby Bożej zstąpi z
nieba; wtedy najpierw powstaną ci, którzy umarli w Chrystusie, Potem my,
którzy pozostaniemy przy życiu, razem z nimi porwani będziemy w obłokach w
powietrze, na spotkanie Pana; i tak zawsze będziemy z Panem. (1 Tes.
4:16-17)
Zobacz także Ewangelię św. Mateusza 25:24-30

4. Narody będą sądzone.
Czas, wspaniałe pojawienie się Chrystusa.
Miejsce, Dolina Jehoshaphat.
Rezultat, niektórzy ocaleni, niektórzy zgubieni.

Czas,
Ewangelia św. Mateusza 25:31,32;
A gdy przyjdzie Syn Człowieczy w chwale swojej i wszyscy aniołowie z nim,
wtedy zasiądzie na tronie swej chwały. I będą zgromadzone przed nim
wszystkie narody, i odłączy jedne od drugich, jak pasterz odłącza owce od
kozłów. (Mat. 25:31-32)
Ewangelia św. Mateusza 13:40,41.
Jak tedy zbiera się kąkol i pali w ogniu, tak będzie przy końcu świata. Syn
Człowieczy pośle swoich aniołów i zbiorą z Królestwa jego wszystkie
zgorszenia, i tych, którzy popełniają nieprawość, (Mat. 13:40-41)

Miejsce,
Księga Joela 3:1,2,12-14.
Bo oto w one dni i w on czas, gdy nawrócę pojmany lud Judzki i Jeruzalemski,
Zgromadzę też wszystkie narody, i sprowadzę je na dolinę Jozafat, i będę się
tam z nimi sądził o lud swój, i o dziedzictwo swoje Izraelskie, które
rozproszyli między pogan, i ziemię moję rozdzielili. (Joel. 3:1-2)
Niech się ocucą i przyciągną te narody na dolinę Jozafat; bo tam siedzieć
będę, abym sądził wszystkie narody okoliczne. Zapuśćciesz sierp, bo się
dostało żniwo; pójdźcie, zstąpcie, bo pełna jest prasa; opływają kadzi, bo
wiele jest złości ich. Gromady, gromady leżeć będą w dolinie posieczenia; bo
bliski jest dzień Pański w dolinie posieczenia. (Joel. 3:12-14)

Podstawa,
traktowanie tych, których Chrystus nazywa tam, „swoimi najmniejszymi
braćmi”. Ewangelia św. Mateusza 25:40,45;
A odpowiadając król, rzecze im: Zaprawdę powiadam wam, cokolwiekieście
uczynili jednemu z tych braci moich najmniejszych, mnieście uczynili. (Mat.
25:40) Tedy im odpowie, mówiąc: Zaprawdę powiadam wam, czegościekolwiek nie
uczynili jednemu z tych najmniejszych, i mnieście nie uczynili. (Mat. 25:45)
Księga Joela 3:3,6,7.
O lud też mój los miotali, a dawali młodzieniaszka za wszetecznicę, a dzieweczkę sprzedawali za wino, aby pili. (Joel 3:3) A synów Judzkich i synów Jeruzalemskich sprzedawacie synom Jawanowym, abyście ich oddalili od granic ich. Oto Ja wzbudzę ich z tego miejsca, na któreście ich zaprzedali, a obrócę nagrodę waszę na głowę waszę; (Joel 3:6-7)

Wierzy się, że ci „najmniejsi bracia” to cząstka Żydów, którzy zwrócili się do Jezusa, jako swojego Mesjasza, podczas „wielkiego ucisku”, który ma miejsce po „pochwyceniu” Kościoła i zostanie zakończony wspaniałym pojawieniem się naszego Pana.
Ewangelia św. Mateusza 24:21,22;
Albowiem naonczas będzie wielki ucisk, jaki nie był od początku świata aż dotąd, ani potem będzie. A gdyby nie były skrócone one dni, nie byłoby zbawione żadne ciało: ale dla wybranych będą skrócone one dni. (Mat. 24:21-22)
Objawienie św. Jana 7:14;
I rzekłem mu: Panie! ty wiesz. I rzekł mi: Cić są, którzy przyszli z ucisku wielkiego i omyli szaty swoje, i wybielili je we krwi Barankowej. (Obj. 7:14)
Drugi list św. Pawła do Tesaloniczan 2:3-9.
Niech was nikt nie zwodzi żadnym sposobem; albowiem nie przyjdzie on dzień [Pański], ażby pierwej przyszło odstąpienie i byłby objawiony człowiek on grzechu, on syn zatracenia. Który się sprzeciwia i wynosi nad to wszystko, co się zowie Bogiem, albo co ma Boską cześć, tak iż on w kościele Bożym jako Bóg usiądzie, udawając się za Boga. Izali nie pamiętacie, iż jeszcze z wami będąc, o temem wam powiadał? A teraz wiecie, co przeszkadza, aby był objawiony czasu swego. Albowiem się już sprawuje tajemnica nieprawości, tylko że ten, który teraz przeszkadza, przeszkadzać będzie, ażby był z pośrodku odjęty. A tedy objawiony będzie on niezbożnik, którego Pan zabije duchem ust swoich i zniesie objawieniem przyjścia swego. Którego niezbożnika przyjście jest podług skutku szatańskiego, ze wszelką mocą i znakami, i cudami kłamliwemi, (2 Tes. 2:3-9)

Dowód jest zbyt obszerny, żeby go tutaj przedstawić. Jednakże oczywistym faktem jest, że ci „najmniejsi bracia” nie mogą być wiernymi tego okresu łaski, ponieważ nie możliwe by było znaleźć jakąś znaczną liczbę Chrześcijan, którzy byli by tak niedouczeni, żeby nie wiedzieć, że ci którzy czynią coś dla innych wiernych są w rzeczywistości usługującymi Samemu Jezusowi.

Rezultat:
Ewangelia św. Mateusza 25:46
I pójdą ci na męki wieczne; ale sprawiedliwi do żywota wiecznego. (Mat. 25:46)

Ponieważ ten sąd żyjących narodów jest czasami mylony z tym „wielkiego białego tronu” w Objawieniu św. Jana 20: 11, dobrze będzie zanotować poniższe różnice pomiędzy tymi dwoma scenami:
Żyjące narody = [ZN] …….. Wielki Biały Tron = [WBT]
Bez zmartwychwstania = [ZN] Ze zmartwychwstaniem = [WBT]
Sądzone żyjące narody = [ZN] Sądzeni „umarli” = [WBT]
Na Ziemi = [ZN] Niebo i Ziemia = [WBT]
Bez ksiąg = [ZN] Otworzą się księgi = [WBT]
Trzy klasy – owce, kozy,
„najmniejsi bracia” = [ZN] Jedna klasa – „umarli” = [WBT]
Czas, kiedy pojawi
się Chrystus = [ZN] Po Jego tysiącletnim panowaniu = [WBT]

Święci połączą się z Chrystusem w tym sądzie, zatem nie mogą być jego przedmiotem. Porównaj Pierwszy list św. Pawła do Koryntian 6:2 z Księgą Daniela 7:22 i Listem św. Judy 14,15.

Azaż nie wiecie, iż święci będą sądzili świat? A jeźli świat od was będzie sądzony, czyliście niegodni, abyście sądy mniejsze odprawiali? (1 Kor. 6:2) … a podany jest sąd świętym najwyższych miejsc, a czas przyszedł, aby to królestwo święci otrzymali.(Dan. 7:22) … Oto Pan idzie z świętymi tysiącami swoimi, Aby uczynił sąd wszystkim i karał wszystkich niezbożników między nimi ze wszystkich niepobożności ich, które niezbożnie płodzili i ze wszystkich przykrości, które mówili przeciwko niemu niezbożni grzesznicy.(Judy 1:14-15)

Tak naprawdę oba te sądy maja tylko jedną rzecz wspólna – Sędziego.

5. Niegodziwi umarli będą sadzeni
– Czas, wyznaczony dzień po Milenium.
Dzieje Apostolskie 17:31;
Przeto iż postanowił dzień, w który będzie sądził wszystek świat w sprawiedliwości przez męża, którego na to naznaczył, upewniając o tem wszystkich, wzbudziwszy go od umarłych. (Dz.Ap. 17:31)
Objawienie św. Jana 20:5,7.
A insi z umarłych nie ożyli, ażby się skończyło tysiąc lat. Toć jest pierwsze zmartwychwstanie. Błogosławiony i święty, który ma część w pierwszem zmartwychwstaniu; albowiem nad tymi wtóra śmierć mocy nie ma; ale będą kapłanami Bożymi i Chrystusowymi, i będą z nim królować tysiąc lat. A gdy się skończy tysiąc lat, będzie rozwiązany szatan z ciemnicy swojej,(Obj. 20:5-7)

Miejsce,
przed „Wielkim, Białym Tronem”,
Objawienie św. Jana 20:11.
I widziałem stolicę wielką białą, i siedzącego na niej, przed którego obliczem uciekła ziemia i niebo, a miejsce im nie jest znalezione. (Obj. 20:11)
Rezultat
Objawienie św. Jana 20:15.
A jeśli się kto nie znalazł napisany w księgach żywota, wrzucony jest w jezioro ogniste.
(Obj. 20:15)

Niektórym może sprawić kłopot słowo „dzień” w takich fragmentach jak Dzieje Apostolskie 17:31 i List św. Pawła do Rzymian 2:16. Zobacz poniższe fragmenty, gdzie „dzień” oznacza okres dłuższy niż 24 godziny: Drugi list św. Piotra 3:8; Drugi list św. Pawła do Koryntian 6:2; Ewangelia św. Jana 8:56. „Godzina” z Ewangelii św. Jana trwa już ponad 1900 lat.
[Uwaga: Pismo św. mówi także o sądzie aniołów.
Pierwszy list św. Pawła do Koryntian 6:3;
Azaż nie wiecie, iż Anioły sądzić będziemy? A cóż tych doczesnych rzeczy? (1 Kor. 6:3)
Księga Judy 6;
Także Aniołów, którzy nie zachowali pierwszego stanu swego, ale opuścili mieszkanie swoje, na sąd dnia wielkiego związkami wiecznemi pod chmurą zachował. (Judy 1:6)
Drugi list św. Piotra 2:4;
Albowiem jeźli Bóg Aniołom, którzy byli zgrzeszyli, nie przepuścił, ale strąciwszy ich do piekła, podał łańcuchom ciemności, aby byli zachowani na sąd: (2 Piotr. 2:4)

Ewangelia św. Łukasza 22:30
Abyście jedli i pili za stołem moim w królestwie mojem, i siedzieli na stolicach, sądząc dwanaście pokoleń Izraelskich. (Łuk. 22:30)
odnosi się do takich sędziów jak w systemie teokratycznym – jest to urząd raczej administracyjny niż stricte sądowy. Patrz Księga Izajasza 1:26
A przywrócę sędziów twoich, jako przedtem byli, i radców twoich, jako na początku. Potem cię nazywać będą miastem sprawiedliwości, miastem wiernem. (Izaj. 1:26)].

Reklamy

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s

%d blogerów lubi to: