Kościół, do którego należę

Kościół, do którego należę
Często ludzie zadają pytanie: „Do jakiego Kościoła należysz?” Aby odpowiedzieć na to pytanie właściwie, cofniemy się około 2000 lat wstecz i porozmawiamy ze starym ekspertem. Jego imię brzmi: Paweł. Duch Święty natchnął go do opisania cech charakterystycznych Kościoła Nowego Testamentu. Prawdopodobnie będzie potrafił dać nam kilka odpowiedzi.
Przybliżmy się do niego i spytajmy:
„Pawle, do jakiego Kościoła należysz?” Wyobraź go sobie jak w zastanowieniu drapie się po brodzie i z miłym uśmiechem i błyskiem w oku bierze swoje pióro i zaczyna pisać:

KOŚCIÓŁ DO KTÓREGO NALEŻĘ JEST ZBUDOWANY NA PRAWIDŁOWYM FUNDAMENCIE
A odpowiadając Szymon Piotr rzekł: Ty jesteś Chrystus, Syn Boga żywego. Odpowiadając Jezus rzekł mu: Błogosławiony jesteś Szymonie, synu Jonaszowy! bo tego ciało i krew nie objawiły tobie, ale Ojciec mój, który jest w niebiesiech. A Ja ci też powiadam, że ty jesteś Piotr <czyli kamień>; a na tej opoce zbuduję zgromadzenie moje, a bramy piekielne nie przemogą go (Ew. Mateusza 16:16-18).
Albowiem fundamentu innego nikt nie może założyć, oprócz tego, który jest założony, który jest Jezus Chrystus (1 Koryntian 3:11).
Bóstwo, zwane czasami TRÓJCĄ ŚWIĘTĄ to trzy Osoby: Ojciec, Syn i Duch Święty.
Synostwo Chrystusa bezpośrednio wyraża równość z Bogiem. Pan Jezus Chrystus jest Fundamentem, Opoką czyli Skałą na której Kościół jest zbudowany. Chrystus był narodzony z dziewicy i jest Bogiem w bezgrzesznej, świętej, ludzkiej postaci (wcielony Bóg).
KOŚCIÓŁ DO KTÓREGO NALEŻĘ AKCEPTUJE ŚMIERĆ I ZMARTWYCHWSTANIE CHRYSTUSA JEZUSA PANA JAKO JEDYNĄ PODSTAWĘ ZBAWIENIA
Albowiem naprzód podałem wam, co też wziąłem, iż Chrystus umarł za grzechy nasze według Pism; i że był pogrzebany, i że zmartwychwstał dnia trzeciego według Pism (1 Kor. 15:3-4).
Jeśli ustami wyznasz Pana Jezusa i uwierzysz w sercu twoim, że go Bóg z martwych wzbudził, zbawiony będziesz (Rzym. 10:9).
Krzyż Pana Jezusa Chrystusa i Jego pusty grób odróżnia Chrześcijaństwo od wszystkich religii. Zbawienie jest z łaski, całkowicie niezależne od jakichkolwiek ludzkich zabiegów i uczynków, przez prostą wiarę w Chrystusa i Jego doskonałe dzieło dokonane raz na zawsze na krzyżu. Wyznanie Chrystusa Jezusa jako Pana jest konieczne. Abyś mógł być zbawiony i mógł należeć do prawdziwego Kościoła, musisz wierzyć że Chrystus umarł za Twoje grzechy i zmartwychwstał.
KOŚCIÓŁ DO KTÓREGO NALEŻĘ UZNAJE WSZYSTKICH WIERZĄCYCH ZA CZŁONKI JEDNEGO CIAŁA
I wszystko poddał pod nogi Jego, i Jego dał za głowę nad wszystkim kościołowi, który jest ciałem Jego i pełnością Tego, który wszystko we wszystkich napełnia (Efezjan 1:22-23).
TAK:
Jedno jest ciało i jeden duch (Efezjan 4:4).
Starając się, abyście zachowali jedność ducha w związce pokoju (Efezjan 4:3).
NIE TAK:
A to powiadam, iż każdy z was mówi: Ja jestem Pawłowy, a ja Apollosowy, a ja Kefasowy, ale ja Chrystusowy. Czy rozdzielony jest Chrystus? Czy Paweł za was ukrzyżowany? Albo czy jesteście w imię Pawła ochrzczeni? (1 Koryntian 1:12-13)
Ciało charakteryzuje się działaniem, społecznością, jednością, świadectwem. Duch podziału na przeróżne grupy zaprzecza tej prawdzie.
Jawne są uczynki ciała: … Bałwochwalstwo, czary, wrogość, spór, zazdrość, gniew, knowania, waśnie, podział na przeróżne denominacje, zabójstwa, pijaństwo, … o tych zapowiadam wam, jak już przedtem zapowiedziałem, że ci, którzy te rzeczy czynią, Królestwa Bożego nie odziedziczą (Galacjan 5:19-21).
KOŚCIÓŁ DO KTÓREGO NALEŻĘ UZNAJE CHRYSTUSA JAKO GŁOWĘ
On <Pan Jezus> jest Głową ciała, to jest kościoła, który jest początkiem i pierworodnym z umarłych, aby on między wszystkimi przodował (Kolosan 1:18).
Uznawanie Chrystusa za głowę pociąga za sobą: łączność, kierowanie, komunikację i koordynację. W Biblii ani jeden człowiek na ziemi nie jest wymieniany jako głowa kościoła. Nie ma w Biblii ludzkiego systemu kontroli kierującego działaniem kościoła.
KOŚCIÓŁ DO KTÓREGO NALEŻĘ NIE POSIADA NAZWY, ALE W PROSTOCIE ZGROMADZA SIĘ DO IMIENIA PANA JEZUSA CHRYSTUSA
A gdy był wieczór pierwszego dnia tygodnia … przyszedł Jezus i stanął w pośrodku nich, i rzekł im: Pokój wam! (Ew. Jana 20:19)
Gdzie są dwaj albo trzej zgromadzeni do imienia Mojego, tam Jestem w pośrodku ich (Mateusza 18:20).
… poznali ich, że byli z Jezusem (Dzieje 4:13).
Centralnym punktem zgromadzeń, jedynym powodem do zgromadzania się kościoła jest Pan Jezus Chrystus.
KOŚCIÓŁ DO KTÓREGO NALEŻĘ CHCE W WSZYSTKIM BYĆ POSŁUSZNYM SŁOWU BOŻEMU
Staraj się, abyś się doświadczonym stawił Bogu robotnikiem, który by się nie zawstydził i który by dobrze rozbierał słowo prawdy (2 Tymoteusza 2:15).
Jeśli Mnie kto miłuje, słowo Moje zachowywać będzie (Ew. Jana 14:23).
Całe Pismo od Boga jest natchnione i pożyteczne ku nauce, ku strofowaniu, ku naprawie, ku ćwiczeniu, które jest w sprawiedliwości (2 Tymoteusza 3:16).
Biblia jest zakończonym spisanym Słowem Bożym skierowanym do ludzi. Jest to jedyny, absolutny standard prawdy. Powinna być ona badana, rozumiana, całkowicie i poprawnie przyjmowana i dokładnie w pełnym posłuszeństwie przestrzegana w całości.
KOŚCIÓŁ DO KTÓREGO NALEŻĘ JEST KIEROWANY PRZEZ DUCHA ŚWIĘTEGO
Lecz gdy przyjdzie on Duch prawdy, wprowadzi was we wszelką prawdę; bo nie sam od siebie mówić będzie, ale cokolwiek usłyszy, mówić będzie, i przyszłe rzeczy wam opowie. On Mnie uwielbi; bo z mego weźmie, a opowie wam (Ew. Jana 16:13-14).
I napełnieni zostali wszyscy Duchem Świętym (Dzieje 2:4).
I trwali w nauce apostolskiej i w społeczności, i w łamaniu chleba, i w modlitwach (Dzieje 2:42).
Oni tedy wysłani będąc od Ducha Świętego (Dzieje 13:4).
Duch święty otrzymał autorytet i moc prowadzenia kościoła. Podobnie jak system nerwowy dla ciała, Duch Święty jest żywym łącznikiem między wierzącymi a ich Bogiem.
KOŚCIÓŁ DO KTÓREGO NALEŻĘ PRAKTYKUJE KAPŁAŃSTWO WSZYSTKICH WIERZĄCYCH
* święci kapłani do uwielbiania
* królewskie kapłaństwo – dla służby.
Aby uwielbiać:
I wy jako żywe kamienie budujcie się w dom duchowny, w kapłaństwo święte, ku ofiarowaniu duchowych ofiar, przyjemnych Bogu przez Jezusa Chrystusa (1 Piotra 2:5).
Aby służyć:
Ale wy jesteście rodzajem wybranym, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem nabytym, abyście opowiadali cnoty Tego, który was powołał z ciemności ku dziwnej swojej światłości (1 Piotra 2:9).
Kościół, jeśli jest prowadzony przez Ducha Świętego, daje możliwość aby każdy wierzący mógł brać udział w obu aspektach kapłaństwa: w uwielbieniu i służbie.
KOŚCIÓŁ DO KTÓREGO NALEŻĘ WIERZY W BIBLIJNĄ SEPARACJĘ OD ZŁA
… uczynił Bóg rozdział między światłością i między ciemnością (1 Mojżesza 1:4).
[Jezus powiedział:] Nie są oni ze świata, jak i Ja nie jestem ze świata (Ew. Jana 17:16).
Wyjdźmy tedy do Niego [do Chrystusa] za obóz [Judaizmu], nosząc urąganie Jego (Hebrajczyków 13:13).
… Niech odstąpi od niesprawiedliwości każdy, kto wymienia imię Chrystusa (2 Tymoteusza 2:19).
Jeśli kościół nie kroczy w posłuszeństwie Słowu Bożemu, wpadnie albo w światowość albo w legalizm. O ile grzech jest osądzany indywidualnie, o tyle separacja jest wyrażana zbiorowo. Jeżeli kościół powstrzymuje się od poprawiania zła, separacja i świadectwo są zatracone i imię Pana Jezusa jest łączone ze złem.
KOŚCIÓŁ DO KTÓREGO NALEŻĘ OBCHODZI WIECZERZĘ PAŃSKĄ REGULARNIE
Każdy prawdziwy wierzący, który kroczy w oddzieleniu od moralnego, duchowego i doktrynalnego zła ma swoje miejsce przy Stole Pańskim.
W pierwszy dzień tygodnia, gdy się uczniowie zgromadzili na łamanie chleba, … (Dzieje 20:7).
Albowiem ilekroć byście jedli ten chleb i ten kielich byście pili, śmierć Pańską opowiadajcie, aż by Przyszedł (1 Koryntian 11:26).
Wczesny kościół z radością obchodził Wieczerzę Pańską każdego tygodnia. Kiedy pierwsza miłość ostygła, formalizm rozprzestrzenił się i ten wspaniały przywilej stracił swoje pierwszeństwo w sercach wyznawców chrześcijaństwa i zarzucono cotygodniowe łamanie chleba.
KOŚCIÓŁ DO KTÓREGO NALEŻĘ NIE JEST BUDYNKIEM
Kościół jest grupą ludzi składającą się z narodzonych na nowo Chrześcijan.
… Chrystus umiłował zgromadzenie i wydał Samego Siebie za nie (Efezjan 5:25).
Jeżeli chcesz być pewien posiadania życia wiecznego i być częścią tego kościoła, musisz po prostu przyjść bez jakichkolwiek kosztów z Twojej strony, do Chrystusa i przyjąć Jezusa Chrystusa jako swojego Pana i Zbawiciela.

Reklamy

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s

%d blogerów lubi to: