Jezus Chrystus Pan = Pełnia Bóstwa w Człowieku = Bóg i Człowiek w Jednej Osobie

Bóg i człowiek w jednej Osobie: W Biblii w liście do Efezjan rozdział 1 wersety od 15 do 23 znajduje się piękna modlitwa skierowana do Boga Pana naszego Jezusa Chrystusa, modlitwa, która kładzie nacisk na rzeczywistość człowieczeństwa Pana Jezusa Chrystusa. W Biblii w liście do Efezjan rozdział 3 wersety od 14 do 21 jest następna modlitwa apostoła Pawła skierowana do Ojca naszego Pana Jezusa, ponieważ w ten sposób patrzy na Pana Jezusa z punktu widzenia Jego Boskości, Jego Bóstwa, jako błogosławionego od zawsze będącego Synem Bożym, odwiecznego Syna Ojca. Lecz w Biblii w liście do Kolosan rozdział 1 werset 3, apostoł Paweł kieruje swoją modlitwę do Boga i Ojca Pana Jezusa Chrystusa ponieważ w tym liście widzimy drogocenne odkrycie tajemnicy chwały Pana Jezusa jednoczącego ludzkość z Bogiem w jednej Osobie. Gdyż w Nim mieszka cieleśnie cała pełnia Boskości (Biblia: Kolosan 2:9). Cóż za wspaniała, niezrównana pełnia jest tutaj!

Jest daleko poza wszelka możliwością zrozumienia jego znaczenia przez stworzenie, czy też pojęcia jak to może być prawdziwe.

Ogłoszony w Słowie Bożym: w Biblii

Mimo to, ta prawda jest tak wyraźnie ogłoszona w czystym Słowie Bożym, że tylko wielka niewiara może to odrzucić.

Z drugiej strony wiara, gładko to przyjmuje, i raduje się niewysłowioną radością na samą myśl o objawieniu tak wspaniałego cudu, że tylko Bóg wieczności może być jego Autorem.

Zwróć uwagę na Biblię, list do Kolosan rozdział 1 werset 15: On jest obrazem Boga niewidzialnego, pierworodnym wszelkiego stworzenia. Jego Bóstwo, Jego Boskość jest potwierdzona po pierwsze: jest obrazem niewidzialnego Boga, to znaczy, doskonała reprezentacja Boga odwiecznie istniejącego jako JaHWeH w trzech osobach Ojca, Syna i Ducha Świętego.

Adam był stworzony na podobieństwo Boga, lecz Chrystus jest obrazem (dokładniej: Wcieleniem) Boga.

Po drugie, jako Człowiek, Pan Jezus Chrystus jest pierworodnym wszelkiego stworzenia.

Prawo pierworództwa Adama zostało całkowicie odłożone gdy Syn Boży, jako Człowiek, zamieszkał wśród swojego stworzenia, przejął wszelkie prawa do pierworództwa i dalej jest dodane, że: ponieważ w Nim zostało stworzone wszystko, ponownie odnosi się to do Jego stwórczej mocy jako Boga, ponieważ Jego człowieczeństwo i Boskość są doskonale zjednoczone w tej jednej błogosławionej Osobie.

Ponownie w Biblii w liście do Kolosan w rozdziale 1 w wersecie 17 czytamy: On też Jest przed wszystkimi rzeczami i wszystko na Nim jest ugruntowane.

To świadectwo Jego Bóstwa na sposób ciała, świadectwo Jego Boskości w udziale w stworzeniu, jest potwierdzone następną wspaniałą deklaracją (w Biblii w liście do Kolosan w rozdziale 1 w wersecie 18): On także jest Głową Ciała, Kościoła; On jest Początkiem, pierworodnym z umarłych, aby we wszystkim był pierwszy. Jako głowa ciała jest On, co jasne, Człowiekiem, i to Człowiekiem Powstałym z pośród umarłych. Piękno tej jedności Boskości z człowieczeństwem jest natychmiast podkreślone w Biblii w liście do Kolosan w rozdziale 1 w wersecie 19: ponieważ upodobał sobie Bóg, żeby w Nim zamieszkała cała pełnia Boskości.

Wykazane przez Jego Osobistą historię.

Jest wiele innych wersetów w Biblii oprócz tych w liście do Kolosan, które zdecydowanie poświadczają Temu błogosławionemu Jedynemu, jako Bogu manifestującemu się w ciele.

Lecz zarówno jak ogłasza to Pismo Święte to jest Biblia, jest to również pięknie wykazane przez Jego Osobiste życie, gdy znajdował się wśród ludzi.

Zwróćmy uwagę na Biblię w Ewangelii Mateusza rozdział 8 wersety od 23 do 27. Na pokładzie lodzi Pan Jezus spal spokojnie, jest tutaj z całą pewnością człowiekiem, ponieważ Bóg nie śpi (Biblia w Psalmie 121 w wersecie 4). Lecz po obudzeniu Go przez przestraszonych burzą uczniów, Pan Jezus zgromił wiatry i morze i zapadła wielka cisza. Pan Jezus zademonstrował się jako Bóg, Pan wszystkich pierwiastków. Sen może być Panu Jezusowi przypisany tylko i wyłącznie jako cecha człowieka, lecz autorytet nad wiatrem i morzem – jako Jego atrybut Boskości.

Widoczne jest to również w Biblii w Ewangelii Mateusza w rozdziale 14 w wersecie 25, gdy Pan Jezus chodził po morzu. Na Jego słowo, Piotr zaczął chodzić po wodzie, lecz gdy Piotr odwrócił swój wzrok od Pana i spojrzał na szalejące fale, zaczął tonąć. Jednak morze jest pod całkowitą kontrolą Pana Jezusa, ponieważ On jest Wszechmocnym Bogiem, Pan Jezus stojąc więc na powierzchni morza, podniósł Piotra.

W Biblii w Ewangelii Mateusza w rozdziale 9 w wersecie 4, Pan Jezus znał i odpowiadał na myśli ludzi, podobnie jak to czynił w wielu innych przypadkach. Nawet szatan nie zna myśli ludzkich, tylko i jedynie jedyny prawdziwy Bóg JaHWeH zna myśli ludzkie. To udowadnia nam, ze Pan Jezus Chrystus jest jedynym prawdziwym Bogiem JaHWeH, pomimo, ze natychmiast Pan Jezus mówi o sobie jako o Synu Człowieczym (w Biblii w Ewangelii Mateusza w rozdziale 9 w wersecie 6).

W Biblii w Ewangelii Jana w rozdziale 9 w wersecie 11, gdy niewidomy, posłuszny poleceniom Pana Jezusa, odzyskał wzrok, mówił o Jezusie człowiek zwany Jezusem. Jednak gdy później Pan Jezus przyszedł do niego, zapytał go: Czy wierzysz w Syna Bożego? Mężczyzna pytał, któż to jest, a Pan odpowiedział mu: to jest ten, którego widziałeś i mówi z tobą. (w Biblii w Ewangelii Jana w rozdziale 9 w wersecie 38).

Pan Jezus w pełni odebrał od tego człowieka chwałę.

Apostoł Piotr nie chciał odbierać chwały (Biblia w Dziejach Apostolskich w rozdziale 10 w wersetach od 25 do 26), ani nie przyjmował takiej chwały od apostoła Jana anioł (Biblia w Objawieniu w rozdziale 22 w wersetach od 8 do 9), lecz tylko Bóg może być czczony (Biblia, Ewangelia Mateusza rozdział 4 werset 10). Bez wątpliwości Pan Jezus odbierał cześć i chwałę przy wielu okazjach, ponieważ On jest Bogiem. W Biblii w Liście do Hebrajczyków w rozdziale 1 jest przez cały rozdział tego listu pokazane, że Pan Jezus jest przez Boga Ojca wychwalany i czczony jako Jedyny Prawdziwy Bóg. Bóg Ojciec wprowadzając Boga Syna na świat nie tylko zachęca wszystkich aniołów do czczenia Boga Syna i oddawania chwały Bogu Synowi (A niech się Jemu kłaniają wszyscy Aniołowie Boży), ale również Bóg Ojciec Sam Osobiście – w słowach skierowanych do Syna Bożego: Tron Twój, o Boże, na wieki wieków oddaje taką cześć jako Swojemu Bogu. Jak Ojciec jest Bogiem dla Jezusa, tak Syn Boży jest Bogiem dla Boga Ojca. Aby wszyscy oceniali Syna jak oceniają Ojca. Dlatego Bóg Ojciec ku Synowi mówi: Stolica twoja Boże, na wieki wieków berło sprawiedliwe, jest berłem królestwa Twojego. Umiłowałeś sprawiedliwość, a nienawidziłeś nieprawości. Po chwili Bóg Ojciec kontynuując Jego modlitwę do Boga Syna w uwielbieniu mówi: Tyś JaHWeH na początku ugruntował ziemię, a niebiosa są sprawą rąk Twoich. One poginą, ale Ty zostajesz, a wszystkie jako szata zwiotczeją. A jako odzienie zwiniesz je i odmienią się, ale Ty ten sam jesteś i lata twoje nie ustaną. Jezus wiele Sam osobiście świadczył, że uwielbia Go Ojciec Jego – o którym ludzie mówią, że jest Bogiem ich.

Jezus Chrystus Jest prawdziwym Człowiekiem i Bogiem, jak powiedział niewidomy.

Bo jeśli ustami wyznasz, że Jezus jest JaHWeH i uwierzysz w sercu swoim, że Bóg wzbudził Go z martwych, zbawiony będziesz. Ponownie, po zmartwychwstaniu, Pan Jezus pojawił się uczniom w niedzielę, tydzień po tym, jak Tomasz nie chciał uwierzyć, ze On został wzbudzony z martwych. Pan Jezus Wykazał, że zna słowa wypowiedziane wcześniej: słowa i myśli Tomasza, pomimo tego, że nie był obecny przy tym, gdy Tomasz stwierdził, że nie uwierzy nim nie włoży swojej ręki w Jego bok i nie ujrzy ran po gwoździach. Pan Jezus powiedział Tomaszowi, żeby to zrobił, lecz Tomasz nie mógł się posunąć tak daleko: Pan mój i Bóg mój. Oto przed nim w cielesnej postaci, był Pan Jezus Chrystus, z ranami aby udowodnić fakt Jego człowieczeństwa. Lecz Tomasz bez cienia wątpliwości nazywa Go nie tylko “Panem” lecz również “Bogiem.” A Pan Jezus odebrał tą wspaniałą i należną Jemu Boską chwałę.

Błogosławiony, Święty, Wieczny Syn Boży!

Błogosławiony, bez skazy Syn Człowieczy!

Jest to tylko kilka z wielkiej ilości wersetów z Biblii, które świadczą o cudzie potęgi Bożej chwały i łaski człowieczeństwa zjednoczonej w jednej Osobie na wieczność. Jak słuszne jest to, że wypełnia nas potężna, cudowna, wieczna adoracja dla Niego.

ZAPRASZAMY na wykład BIBLIJNY pt.: JEZUS JEST ŚWIATŁOŚCIĄ

Wykład odbędzie się w sali klubowej w Dworku 1885, ul. Kaliska 7/9 w dniu 26 listopada 2016 (sobota) o godz. 17.10

To zaproszenie nie ma nic wspólnego z organizacja tzw. świadków Jehowy ani z żadnym ugrupowaniem religijnym.

Aby otrzymać pierwszą lekcję kursu biblijnego napisz do nas: Rozpowszechnianie Literatury Chrześcijańskiej, kurs biblijny, skrytka pocztowa nr 31, 63-500 Ostrzeszów

Jeśli chcesz otrzymać bezpłatnie Część Biblii: Nowy Testament Pana Jezusa Chrystusa, napisz, wyślij sms lub zadzwoń: Rozpowszechnianie Literatury Chrześcijańskiej, ul. FABRYCZNA 18, Wieruszów, tel.791214963

MAT18_20[wdomenie]WR.ONET.PL

https://web.facebook.com/events/1328168173883843/

https://rlch.wordpress.com/2016/11/22/jezus-chrystus-pan-bog-i-czlowiek-w-jednej-osobie/

https://chrzescijanin.wordpress.com/2016/11/22/chrystus-jezus-pan-bog-i-czlowiek-w-jednej-osobie/

http://chrzescijanie.info/Bogiczlowiek.htm

Bog-i-czlowiek-w-jednej-Osobie.docm

Bog-i-czlowiek-w-jednej-Osobie.pdf

Bog-i-czlowiek-w-jednej-Osobie.doc

Bog-i-czlowiek-w-jednej-Osobie.docx

Bog-i-czlowiek-w-jednej-Osobie.odt

Reklamy

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s

%d blogerów lubi to: